Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjolingwistyka francuska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-SOCF2-HEL-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjolingwistyka francuska
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są jednym z trzech modułów helwetologicznego bloku socjolingwistycznego. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnością językową Szwajcarii ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kantonów francuskojęzycznych. Wybrane zagadnienia analizowane będą w perspektywie historycznej i socjolingwistycznej. Studenci, wyposażeni w narzędzia badawcze socjolingwistyki, będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę do przeprowadzenia analizy językowego krajobrazu Szwajcarii, a także innych społeczności różno- i wielojęzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia są jednym z trzech modułów helwetologicznego bloku socjolingwistycznego. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnością językową Szwajcarii ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kantonów francuskojęzycznych. Wybrane zagadnienia analizowane będą w perspektywie historycznej i socjolingwistycznej. Studenci, wyposażeni w narzędzia badawcze socjolingwistyki, będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę do przeprowadzenia analizy językowego krajobrazu Szwajcarii, a także innych społeczności różno- i wielojęzycznych.

Analizowane zagadnienia (m.in.):

1. Historyczne uwarunkowania wielojęzyczności w Szwajcarii

2. Podstawowe pojęcia socjolingwistyki wielojęzyczności w perspektywie makro- i mikrosocjolingwistycznej (kontakt języków, dyglosja, konflikt języków, mowa dwujęzyczna, interferencje, code-switching…)

3. Definicje wielojęzyczności / dwujęzyczności i jej typy

4. Kwestia językowa w edukacji

5. Problem języka angielskiego w Szwajcarii

6. Specyfika językowa i społeczna kantonów francuskojęzycznych

7. Różne modele wielojęzyczności. Szwajcarska polityka językowa.

8. Problemy społeczeństwa wielojęzycznego na przykładzie Szwajcarii

9. Relacja między językiem a tożsamością i przynależnością kulturową osób wielojęzycznych

10. Specyfika le français suisse

Literatura:

La situation sociolinguistique en Suisse, Cahiers Internationaux de Sociolinguistique 2018/2 (N° 14).

Charnely J., Pender M. (red.), (2003), Living with Languages: The Contemporary Swiss Model, Peter Lang.

Dürmüller U., 1994, “Multilingual talk or English only? The Swiss experience”, Sociolinguistica 8, s. 44–64.

Fishman J., (1971), Sociolinguistics: a brief introduction, Newbury House.

Lüdi G. (2013), “Receptive multilingualism as a strategy for sharing mutual linguistic resources in the workplace in a Swiss context”, International Journal of Multilingualism, 10:2, 140-158

Lüdi G., (2016), “English in the workplace in Switzerland. Between ideologies and practices”, Cahiers de l ‘ILSL 48, 2016, 53-77.

Paulston C.B., Tucker G. R. (2003), Sociolinguistics: The Essential Readings. – wybrane artykuły

Porębski Andrzej (2009), Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stępkowska A. (2013), „O pragmatyzmie językowym w Szwajcarii w kontekście języka angielskiego: perspektywa makro-socjolingwistyczna” w: LINGUISTICA COPERNICANA Nr 1 (9) / 2013.

Spolsky B. (2004), Language policy, Cambridge: Cambridge University Press.

Szymańska M. (2013), „Język francuski w Szwajcarii. Rys historyczny i teraźniejszość”, JOwS, 2013/01.

Szul Roman (2009), Język, Naród, Państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa: PWN.

Weinreich U. (2011), Languages in Contact: French, German and Romansch in Twentieth-century Switzerland, John Benjamins Publishing Company.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)

- znajomość tekstów i rozliczenie się z prac domowych (indywidualnych i grupowych)

- test stacjonarny w mid-term session i pod koniec semestru

- przygotowanie i zaprezentowanie międzygrupowego projektu podczas studenckiej konferencji podsumowującej zajęcia bloku socjolingwistycznego (socjolingwistyka niemiecka, włoska i francuska) organizowanej w Instytucie Germanistyki pod koniec semestru zimowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grycan
Prowadzący grup: Magdalena Grycan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)