Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjolingwistyka włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-SOCW2-HEL-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjolingwistyka włoska
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zajęcia są jednym z trzech modułów helwetologicznego bloku socjolingwistycznego. Celem kursu jest przybliżenie jego uczestnikom interakcji zachodzących między językiem włoskim a przestrzenią społeczną w Szwajcarii. Przedmiotem zainteresowania będzie zarówno perspektywa makro-socjolingwistyczna, jak i mikro-socjolingwistyczna.

Pełny opis:

Zajęcia są jednym z trzech modułów helwetologicznego bloku socjolingwistycznego. Celem kursu jest przybliżenie jego uczestnikom interakcji zachodzących między językiem włoskim a przestrzenią społeczną w Szwajcarii. Przedmiotem zainteresowania będzie zarówno perspektywa makro-socjolingwistyczna, a więc językowe aspekty społeczeństwa i ich przejawy (w tym polityka językowa i badania nad językiem), jak i mikro-socjolingwistyczna, czyli społeczny wymiar samego języka. Studenci podczas analizy korpusu włoskich tekstów powstałych w Szwajcarii w różnych kontekstach społecznych będą mieli możliwość przyjrzenia się różnym odmianom (funkcjonalnym, regionalnym, środowiskowym) i zastosowaniom języka. Język włoski Szwajcarów (l’italiano degli svizzeri) będzie, za Gaetanem Berruto, rozumiany jako włoskie odmiany regionalne używane w Ticino i Gryzonii, ale też włoski na terenie Szwajcarii jako drugi lub trzeci język oraz włoski Szwajcarów, którzy osiedlili się zagranicą.

Kurs łączy elementy wykładu z dyskusją oraz aktywnościami o charakterze praktycznym. Materiały poddawane wspólnej analizie będą obejmowały współczesne teksty źródłowe o charakterze użytkowym i artystycznym. Ważnym aspektem kursu jest zachęcenie jego uczestników do poznawania i śledzenia aktualnych badań nad językiem włoskim w Szwajcarii (przybliżenie projektów prowadzonych przez działające w Szwajcarii i we Włoszech instytucje zajmujące się opisem, kodyfikacją i promocją języka włoskiego).

Literatura:

Berruto G., Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Carrocci, Roma 2012.

Bianconi S., Lingue di frontiera: una storia linguistica della Svizzera italiana dal Medioevo al Duemila, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2005.

Cardona G.R., Introduzione alla sociolinguistica, UTET, Torino 2009.

Italiano per caso. Storie di italofonia nella Svizzera non italiana, red. Pini V. et al., Bellinzona 2016.

Leszczyńska K., Skowronek K., Socjologia języka/socjolingwistyka a społeczna analiza dyskursu. Perspektywa socjologa i językoznawcy [w:] „Socjolingwistyka” 24-25, s. 7-29.

Moretti B., red., La terza lingua. Aspetti dell’italiano in Svizzera agli inizi del terzo millennio, t. I-II, OLSI/Dadò, Locarno 2004.

Savoia S., Vitale E., Svizzionario, Edizioni Linguanostra, Bellinzona 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Student zna i rozumie w pogłębiony stopniu wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie z zakresu socjolingwistyki.

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi wykorzystać przyswojoną wiedzę z zakresu socjolingwistyki do formułowania własnych sądów i podstawowych hipotez badawczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i odbieranych treści.

Metody i kryteria oceniania:

50% obecność i aktywny udział w zajęciach

25% zaliczenie testu końcowego

25% przygotowanie i zaprezentowanie międzygrupowego projektu podczas studenckiej konferencji podsumowującej zajęcia bloku socjolingwistycznego (socjolingwistyka niemiecka, włoska i francuska) organizowanej w Instytucie Germanistyki pod koniec semestru zimowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Durkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Durkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)