Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury krajów niemieckiego obszaru językowego do końca XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2HK1kz-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury krajów niemieckiego obszaru językowego do końca XIX wieku
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniem związków literatury z innymi sztukami oraz stosunków polsko-niemieckich i transferu kulturowego zachodzącego między kulturą polską i niemieckiego obszaru językowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są różnorodnym zagadnieniom z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz korespondencji sztuk.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych w ramach tej specjalizacji jest zapoznanie studentów ze specyfiką kultury niemieckiego obszaru językowego i wskazanie na podobieństwa i różnice w obrębie kultur polskiej i krajów niemieckojęzycznych. Specjalizacja przekazuje treści, których opanowanie przygotowuje studentów do podjęcia pracy w organizacjach (np. towarzystwach, fundacjach), instytucjach i placówkach kulturalnych (np. w strukturach Unii Europejskiej, ambasadach, konsulatach, instytutach kultury polskiej zagranicą, bibliotekach, archiwach, teatrach) oraz zawodach związanych z krzewieniem kultury i organizowaniem życia kulturalnego w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego (np. w wydawnictwach i takich massmediach, jak prasa, telewizja, radio np. jako redaktor, krytyk, animator kultury).

Literatura:

Wybrane pozycje literatury:

- Hellmann, Brigitte (Hg.): Lebendiges Mittelalter. Ein Lesebuch, München 1995.

- Das Leben im Mittelalter. Der Alltag von Rittern, Mönchen, Bauern und Kaufleuten. Geschichte 4/2013.

- Kinder in den Großstädten seit dem Mittelalter bis zur Industrialisierung. Documenta Pragensia 31/2012.

- Kizik, Edmund: Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001.

- Le Goff, Jacques: Kultura średniowiecznej Europy.

- Le Goff, Jacques: Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego, właściwe dla wybranych teorii lub szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa i komparatystyki kulturowej; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i komparatystyki kulturowej z innymi dziedzinami nauki, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin badawczych.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia: H2A_W05; H2A_W07;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (ocenie podlega bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

projekt;

kontrola obecności

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Michta
Prowadzący grup: Joanna Godlewicz-Adamiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Michta
Prowadzący grup: Piotr Kociumbas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)