Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2JM2-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język w mediach
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką języka mediów, typologią i gatunkami tekstów medialnych, a także ze strategiami komunikacyjnymi stosowanymi przez nadawców medialnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są pogłębionej refleksji nad wybranymi aspektami współczesnego dyskursu medialnego

Pełny opis:

Zajęcia mają służyć wykształceniu w studencie umiejętności oceny tekstu pod względem podjętych w nim działań językowych. Nadrzędnym ich celem, poza zapoznaniem z pojęciem tekstu medialnego, jego typologią i funkcjami, jest wyrobienie w studencie wrażliwości na strategie komunikacyjne stosowane w przekazach medialnych oraz świadomości wpływu języka na odbiór tworzonych komunikatów.

Literatura:

W zależności od cyklu.

Efekty uczenia się:

Student

- Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii i nauki o języku i realiach krajów niemieckiego obszaru językowego.

- Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne oraz komunikacyjne i uczestniczącym w komunikacji międzykulturowej.

- Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego

- Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, oraz opracowywać i prezentować wyniki swoich badań. Posiada podstawowe umiejętności obejmujące analizę i rozwiązywanie problemów, dobór niezbędnych do tego narzędzi.

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii, nauki o języku krajów niemieckiego obszaru językowego, w typowych sytuacjach profesjonalnych, jak i do analizowania konkretnych procesów i zjawisk kulturowych.

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

- Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_U03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Biskup
Prowadzący grup: Birgit Sekulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)