Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe prądy w językoznawstwie / kulturoznawstwie / literaturoznawstwie / glottodydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2NP1sz-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe prądy w językoznawstwie / kulturoznawstwie / literaturoznawstwie / glottodydaktyce
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami współczesnego językoznawstwa, glottodydaktyki, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa obszaru badań germanistycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Wybór omawiany aspektów zależy od prowadzącego. Prowadzący decydują również o tym, czy dana kwestia dyskutowana jest z grupą w perspektywie kontrastywnej polsko-niemieckiej, diachronicznie czy też synchronicznej.

Literatura:

Prowadzący zajęcia podają literaturę na pierwszym spotkaniu i w sylabusie.

Efekty uczenia się:

Studenci

- są zaznajomieni z najnowszymi tendencjami z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki.

Absolwent zna i rozumie:

-- specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą

jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej,

terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonymK_W01,

-- powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk

humanistycznych i społecznych K_W02,

-- zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a

zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w

tych zakresach z innymi dyskursami humanistycznymi K_W04,

terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i

-- literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowegoK_W05,

-- współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące

językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru kulturowego K_W06,

Absolwent potrafi:

-- wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę

wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru

językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie

narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym

zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki,

pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie

literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego K_U01,

-- samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać

umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania

zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową K_U02,

Absolwent jest gotowy do: współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Każdy prowadzący decyduje we własnym zakresie.

UWAGI

1) Zwolnienie lekarskie nie zwalnia ze znajomości materiału. Uprawnia jedynie do zindywidualizowanej formy zaliczenia.

2) Osoby, które dostały zgodę na indywidualny tok studiów, mają obowiązek zgłosić się do osoby prowadzącej przedmiot najpóźniej w drugim tygodniu zajęć dydaktycznych w celu ustalenia formy zaliczenia. Po tym terminie prowadzący/prowadząca może odmówić zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Robert Małecki, Birgit Sekulski
Prowadzący grup: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Robert Małecki, Birgit Sekulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Robert Małecki, Birgit Sekulski
Prowadzący grup: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Robert Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)