Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2PN2-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Otrzymanie zaliczenia z PNJN po 1 roku studiów II stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów 2 roku studiów II stopnia z wybranym językiem fachowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów 2 roku studiów II stopnia z wybranym językiem fachowym. Do wyboru są specjalizacje o różnych tematach i ukierunkowaniach.

Literatura:

Materiały dedykowane dla wybranej specjalizacji językowej

Efekty uczenia się:

Student zapoznał się z wybranym językiem fachowym, zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, potrafi wykorzystać technologie informacyjne w nauce i pracy przy zachowaniu zasad etyki oraz zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, jak i w tworzeniu publikacji.

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim (K_W07).

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. w zakresie prawa, ekonomii, prasy (K_W08).

Absolwent potrafi wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (K_U03).

Absolwent potrafi posługiwać się językiem niemieckim na poziomie minimum C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (K_U05).

Absolwent jest gotów do współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych (np. praca projektowa, prezentacja, test) realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru. Ponadto warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Zaliczenie obejmuje umiejętności wynikające ze specyfiki przedmiotu.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak, Ewa Majewska, Grażyna Strzelecka
Prowadzący grup: Przemysław Jóskowiak, Grażyna Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak, Ewa Majewska, Grażyna Strzelecka
Prowadzący grup: Przemysław Jóskowiak, Ewa Majewska, Grażyna Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)