Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwyczaje i obyczaje w krajach niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2ZO1sz-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwyczaje i obyczaje w krajach niemieckojęzycznych
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką kulturalną krajów niemieckojęzycznych w ujęciu komparatystycznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką kulturalną krajów niemieckojęzycznych w ujęciu komparatystycznym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zorientowanie studentów w problematyce kulturalnej krajów niemieckiego obszaru językowego oraz wyrobienie w nich umiejętności interpretacji zjawisk kulturowych.

Literatura:

Literatura będzie podana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury krajów niemieckiego obszaru językowego; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego, właściwe dla wybranych teorii lub szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa i komparatystyki kulturowej; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i komparatystyki kulturowej z innymi dziedzinami nauki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin badawczych; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia: H2A_W05; H2A_W07; H2A_K05;

Metody i kryteria oceniania:

1) regularny udział w zajęciach;

2) zaliczenie ustne na ocenę.

Wykorzystanie programu classroom i mentimeter służy aktywizacji słuchaczy, utrwaleniu wiedzy oraz weryfikacji efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Michta
Prowadzący grup: Piotr Kociumbas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)