Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2ZS1spz-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego.

Pełny opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą on wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego. Studenci doświadczają naukowego ukierunkowania zarówno w aspekcie perspektyw badawczych, jak i metodologicznych.

Literatura:

Literatura podawana jest studentom podczas zajęć przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym;

powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych;

terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego;

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego.

Absolwent potrafi: wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego;

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej.

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Każdy prowadzący informuje studentów o metodach i kryteriach oceniania indywidualnie.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chołuj, Waldemar Czachur, Piotr Kociumbas
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj, Waldemar Czachur, Piotr Kociumbas, Robert Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego.

Pełny opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą on wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego. Studenci doświadczają naukowego ukierunkowania zarówno w aspekcie perspektyw badawczych, jak i metodologicznych.

Literatura:

Literatura podawana jest studentom podczas zajęć przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chołuj, Waldemar Czachur, Anna Warakomska
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj, Waldemar Czachur, Robert Małecki, Anna Warakomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego.

Pełny opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą on wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego. Studenci doświadczają naukowego ukierunkowania zarówno w aspekcie perspektyw badawczych, jak i metodologicznych.

Literatura:

Literatura podawana jest studentom podczas zajęć przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)