Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2ZS2spz-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Skrócony opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą on wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego.

Pełny opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą on wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego. Studenci doświadczają naukowego ukierunkowania zarówno w aspekcie perspektyw badawczych, jak i metodologicznych.

Literatura:

Czachur, W., Dreesen Ph., Porównawcza lingwistyka dyskursu.

Założenia, zasady, problemy, w: tekst i dyskurs – text und

diskurs 11/2018, 205-226.

Czachur, W.: Lingwistyka dyskursu jako integrujący program

badawczy, Wrocław 2020. 

Hirschmann, H.: Korpuslinguistik. Eine Einführung. Stuttgart

2019.

Niehr, Th., Einführung in die linguistische Diskursanalyse,

Darmstadt 2014.

Warnke, I. H., Spitzmüller, J. (Hrsg.): Methoden der

Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur

transtextuellen Ebene, Berlin – New York 2008.

Atayan, V., Felder, E., Fetzer, B., Mattfeldt, A., Moretti, D., Straube, A., &

Wachter, D. (2020). Europäische Diskursgemeinschaft.: Projektskizze einer

sprachvergleichenden Diskursanalyse. Linguistik Online, 103(3).

https://doi.org/10.13092/lo.103.7113

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym; K_W01

powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych; K_W02

terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego; K_W05

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego; K_W06

Absolwent potrafi: wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego; K_U01

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.; K_U02

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej; K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Czachur, Maciej Jędrzejewski, Krzysztof Tkaczyk
Prowadzący grup: Waldemar Czachur, Maciej Jędrzejewski, Krzysztof Tkaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą on wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego.

Pełny opis:

Celem zajęć specjalizacyjnych jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu danej specjalizacji, którą on wybrał. Treść zajęć uwarunkowana jest odpowiednią specjalizacją oraz preferencjami naukowymi prowadzącego. Studenci doświadczają naukowego ukierunkowania zarówno w aspekcie perspektyw badawczych, jak i metodologicznych.

Literatura:

Literatura podana będzie przez prowadzących w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Czachur, Małgorzata Filipowicz, Michał Jamiołkowski, Krzysztof Tkaczyk
Prowadzący grup: Waldemar Czachur, Małgorzata Filipowicz, Michał Jamiołkowski, Krzysztof Tkaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)