Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-FN2-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Założenia (opisowo):

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z możliwością zadawania pytań w przypadku trudniejszych zagadnień.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu fonetyki języka niemieckiego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w ramach wykładu:

- Opis narządów mowy oraz podział głosek niemieckich według różnych kryteriów artykulacyjnych.

- Podział samogłosek ze względu na położenie języka w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz układ warg.

- Dyftongi w języku niemieckim.

- Podział spółgłosek według miejsca artykulacji, napięcia narządów mowy i udziału strun głosowych.

- Funkcja akcentu wyrazowego i zdaniowego, typy intonacji.

- Rodzaje sylab w języku niemieckim.

Literatura:

- Beate Rues/Beate Redecker/Evelyn Koch u.a. (2009): Phonetische Transkription des Deutschen. Ein Arbeitsbuch.

- Eva-Maria Krech, Eberhard Stock, Ursula Hirschfeld, Lutz Christian Anders (2010): Deutsches Aussprachewörterbuch.

- Andrzej Bzdęga, Gustav Foss (1961): Abriss der beschreibenden deutsche Grammatik. Teil 1.

- Aleksander Szulc (1966): Wymowa niemiecka.

- DUDEN. Das Aussprachewörterbuch (2000), Mannheim.

Efekty uczenia się:

Student potrafi na koniec semestru opisać prawidłowo głoski niemieckie, zna rodzaje akcentu oraz jego funkcje kulminatywną i dystynktywną.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładzie, egzamin.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Tryb prowadzenia zajęć będzie zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czyżewska
Prowadzący grup: Maria Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)