Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka niemieckiego. Morfologiczna analiza języka niemieckiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-GOM1-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka niemieckiego. Morfologiczna analiza języka niemieckiego II
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Plan Germanistyka I stopień I rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna podstawy gramatyki niemieckiej i polskiej.

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację przedmiotu i nawiązują do zagadnień omówionych w pierwszym semestrze. Drugi semestr zajęć poświęcony jest przedstawieniu kolejnych części mowy (m.in. rzeczownik, przymiotnik, przysłówek), ich klasyfikacji morfologicznej, składniowej i semantycznej oraz właściwych im kategorii gramatycznych.

Pełny opis:

Wybór zagadnień omawianych w semestrze letnim:

Substantive: syntaktische Funktionen, semantische Einteilung (Gattungsnamen / Appellativa, Eigennamen, Konkreta, Abstrakta, Stoffnamen, Kollektiva / Sammelbezeichnungen, Individuativa), morphologische Charakteristik (Kategorien des Substantivs), Genus: grammatisches vs. natürliches Genus, schwankendes / doppeltes Genus, Numerus: Singulariatantum / Pluraliatantum; Kasus: syntaktische Funktionen der Kasus, Casus Rectus, Casus Obliquus, freier Genitiv, freier Dativ, Dativus Commodi, Dativus Incommodi, Dativus Possessivus, Dativus Ethicus, der absolute Akkusativ, direktes / indirektes Objekt; starke, schwache und gemischte Deklination der Substantive.

Artikel: bestimmter / unbestimmter / Nullartikel, Artikelwörter.

Adjektiv: semantische Charakteristik: relative und absolute Adjektive, relative und qualitative Adjektive; morphologische Charakteristik: die Deklination und Steigerung (+ Beschränkungen) der Adjektive; der Positiv, der Komparativ, der Superlativ (+ der Elativ); syntaktische Charakteristik: attributiver und prädikativer Gebrauch (+ Beschränkungen); Adjektivadverbien; Rektion der Adjektive (feste und schwankende), alternative Rektion, absolute Adjektive.

Adverb: Adverb und Adjektiv – Vergleich; semantische Beschreibung: Lokaladverbien, Temporaladverbien, Kausaladverbien, (Kausaladverbien im engeren Sinne, Konditionaladverbien, Konsekutivadverbien, Konzessivadverbien, finale Adverbien), Modaladverbien; Pronominaladverbien, Relativadverbien (Relativa), Interrogativadverbien (Interrogativa), Konjunktionaladverbien, Satzadverbien; Modalwörter (Modalwort und Adverb); morphologische Beschreibung: echte Adverbien vs. Adjektivadverbien, Komparation der Adverbien; syntaktische Beschreibung (Adverb als Satzglied und Gliedteil).

Pronomen: die Form des Pronomens (die nicht abgeleiteten Pronomina, die abgeleiteten Pronomina, die als Pronomina verwendeten Wörter); das Personalpronomen, das Interrogativpronomen, das Demonstrativpronomen, das Indefinitpronomen, das Possessivpronomen, das Reflexivpronomen, das Relativpronomen.

Präposition: die Form (primäre und sekundäre Präpositionen); die Stellung der Präpositionen (Prästellung, Poststellung, Circumstellung); lokale, temporale, kausale, konzessive, finale, modale Präpositionen; syntaktische Charakteristik der Präpositionen.

Konjunktion: koordinierende Konjunktionen / subordinierende Konjunktionen; echte / unechte Konjunktionen (Konjunktionaladverbien); ein- / mehrteilige Konjunktionen; semantische Untergruppen (additive/kopulative, adversative, disjunktive/alternative, finale, kausale, konditionale, konsekutive, konzessive, modale, temporale Konjunktionen); syntaktische Charakteristik der Konjunktionen.

Zahlwort: ist das Zahlwort eine Wortart…?; Kardinalia, Ordinalia, Kollektivzahlen, Einteilungszahlen, Bruchzahlen, Wiederholungszahlen, Vervielfältigungszahlen, Gattungszahlen, indefinite Zahlen.

Partikel: Modalpartikel, Intensivpartikel, Fokuspartikel, Antwortpartikel.

Literatura:

- Czochralski, Jan (1998): Gramatyka niemiecka dla Polaków. Wiedza Powszechna.

- Drosdowski, Günther u.a. (1995): Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich.

- Eisenberg, Peter (1999): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd 1:Das Wort / Bd. 2: Der Satz. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart – Weimar.

- Engel, Ulrich (2004): Deutsche Grammatik, Neubearbeitung. IUDICUM Verlag GmbH, München.

- Götze, Lutz u. Hess-Lüttich, Ernest W.B. (1999): Grammatik der deutschen Sprache. Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh – München.

- Helbig, Gerhard u. Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik – Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Langenscheidt, Berlin-München-Wien-Zürich- New York.

- Helbig, Gerhard u. Buscha, Joachim (1996): Leitfaden der deutschen Grammatik. Langenscheidt / Verlag Enzyklopädie, Leipzig-Berlin-München-Wien-Zürich-New York.

- Hentschel, Elke u. Weydt, Harald (2003): Handbuch der deutschen Grammatik. Walter de Gruyter Verlag.

Efekty uczenia się:

Student

- ma podstawową wiedzę z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego. Zna jego miejsce i znaczenie oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną.

- Zna podstawową terminologię gramatyczną i słownictwo umożliwiające komunikację w języku niemieckim oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim.

- Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego.

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

- Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia: H1A_W01, H1A_W02, H1A_U01, H1A_K01, S1A_K01, S1A_K06, H1A_K02, S1A_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Tryb prowadzenia zajęć będzie zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czyżewska
Prowadzący grup: Agnieszka Frączek, Anna Jorroch, Agnieszka Zimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)