Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i sztuka w krajach niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-KZ2cw-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i sztuka w krajach niemieckojęzycznych
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Syntetyczne przedstawienie zasadniczych etapów w rozwoju sztuki na niemieckim obszarze językowym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Historia sztuki niemieckiego obszaru językowego (główne tendencje w rozwoju, centra, artyści, dzieła).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką kulturalną krajów niemieckojęzycznych oraz syntetyczne przedstawienie zasadniczych etapów w rozwoju sztuki na niemieckim obszarze językowym z uwzględnieniem takich aspektów jak: główne tendencje, centra, artyści, dzieła.

- początki sztuki na niemieckim obszarze językowym, w tym sztuka germańska oraz wpływ Rzymian i religii chrześcijańskiej na powstanie sztuki na niemieckim obszarze językowym;

- sztuka Karolingów;

- sztuka romańska;

- sztuka gotycka;

- kultura dnia codziennego w epoce średniowiecza

- renesans;

- barok;

- rokoko;

- kultura i sztuka XIX wieku z uwzględnieniem takich aspektów problematyki, jak klasycyzm, romantyzm, biedermeier, realizm, historyzm, impresjonizm i symbolizm;

- kultura i sztuka od przełomu wieku XIX i XX po 1945 rok, w tym m.in.: secesja, fowizm, ekspresjonizm, abstrakcja, kubizm, dadaizm, futuryzm, surrealizm, konstruktywizm, Bauhaus, weryzm, sztuka okresu III Rzeszy;

- kultura i sztuka po 1945 roku.

Literatura:

- Bachmann-Medick, Doris: Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg 2006.

- Barker, Chris: Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków 2005.

-Cieśla, Michał (Red.): Zur Kulturkunde der Länder des deutschen Sprachraumes. Warszawa 1985.

-Der Brockhaus Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. Mannheim/Leipzig 2001.

-Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Unter Mitarbeit zahlreicher Musikforscher des In- und Auslandes herausgegeben von Friedrich Blume. Bd. 1-17. München/Kassel/Basel/London 1989.

-Dietel, Gerhard: Wörterbuch Musik. München 2002.

-Dulewicz, Andrzej: Encyklopedia sztuki niemieckiej. Austria – Niemcy – Szwajcaria. Warszawa 2002.

-Gebhardt, Volker: Schnellkurs. Kunstgeschichte. Deutsche Kunst. Köln 2002.

-Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland. Bd. 1-8. München/Berlin/London/New York 2006-2009.

-Günther, Hubertus: Bruckmann’s Handbuch der deutschen Kunst. München 1975.

-Harenberg. Museum der Malerei. 525 Meisterwerke aus sieben Jahrhunderten. Herausgegeben von Wieland Schmied u.a. Dortmund 1999.

-Howarth, Eva: Kunstgeschichte. Malerei vom Mittelalter bis zur Pop-art. Köln 1993.

- Karolak, Czesław / Kunicki, Wojciech / Orłowski, Hubert: Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa 2007.

- Kluge, Rolf-Dieter / Świderska, Małgorzata: Zarys historii literatury i kultury niemieckiej. Łódźć 2010.

-Kuhl, Isabel: Schnellkurs. Epochen der Kunst. Köln 2007.

- Kunst-Epochen. Stuttgart 2002.

-Partsch, Susanna: Haus der Kunst. Ein Gang durch die Kunstgeschichte von der Höhlenmalerei bis zum Graffiti. München 2003.

-Suckale, Robert: DuMont Geschichte der Kunst in Deutschland. Von Karl dem Großen bis Heute. Köln 2005.

- Texte zur Kulturtheorie und Kulturwissenschaft. Stuttgart 2010.

-Winzer, Fritz: Das rororo-Sachlexikon der bildenden Kunst. Reinbek 1986.

- Włodarczyk-Kulak, Anita / Kulak Maurycy: Wiedza o kulturze. Bielsko-Biala 2008.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej. Ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii i nauki o kulturze, literaturze realiach krajów niemieckiego obszaru językowego jak i komparatystyki kulturowej i literackiej, a także z zakresu komputerowego składu polsko- i niemieckojęzycznych tekstów.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii, kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii, nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej, w typowych sytuacjach profesjonalnych, jak i do analizowania konkretnych procesów i zjawisk kulturowych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie historii, kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej w języku polskim i języku niemieckim. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku niemieckim, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie historii, kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego krajów niemieckiego obszaru językowego. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia: H1A_W03; S1A_W03; H1A_W04; S1A_W08; S1A_W09; H1A_U01; H1A_U05; S1A_U01; S1A_U03; H1A_U07; H1A_U09; S1A_U10; H1A_K05; H1A_K06;

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie testu.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Michta
Prowadzący grup: Joanna Godlewicz-Adamiec, Anna Jagłowska, Piotr Kociumbas, Ewelina Michta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Michta
Prowadzący grup: Joanna Godlewicz-Adamiec, Anna Jagłowska, Piotr Kociumbas, Ewelina Michta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)