Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe prądy w językoznawstwie / kulturoznawstwie / glottodydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-N1sz-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowe prądy w językoznawstwie / kulturoznawstwie / glottodydaktyce
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Wybór omawiany aspektów zależy od prowadzącego. Prowadzący decydują również o tym, czy dana kwestia dyskutowana jest z grupą w perspektywie kontrastywnej polsko-niemieckiej, diachronicznie czy też synchronicznej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami współczesnego językoznawstwa, glottodydaktyki, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa obszaru badań germanistycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Wybór omawiany aspektów zależy od prowadzącego. Prowadzący decydują również o tym, czy dana kwestia dyskutowana jest z grupą w perspektywie kontrastywnej polsko-niemieckiej, diachronicznie czy też synchronicznej.

Literatura:

Prowadzący zajęcia podają literaturę na pierwszym spotkaniu.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym;

powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych;

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w tych zakresach z innymi dyskursami humanistycznymi ;

terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego;

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego.

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego;

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;

Absolwent jest gotów do współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K01

Metody i kryteria oceniania:

O metodach i kryteriach oceniania decydują prowadzący.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górajek
Prowadzący grup: Birgit Sekulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)