Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki – rozwój wybranych sprawności językowych na poziomie zaawansowanym (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-RWSJ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki – rozwój wybranych sprawności językowych na poziomie zaawansowanym (C1)
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+/C1.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs dedykowany zainteresowanym rozwojem umiejętności rozumienia niemieckojęzycznych tekstów czytanych i słuchanych a także pisania, pogłębieniem znajomości zaawansowanych struktur gramatycznych oraz poszerzeniem spektrum słownictwa.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci pracują z autentycznymi niemieckojęzycznymi tekstami zaczerpniętymi z prasy, radia i telewizji, wykonując opracowane do nich zadania, odnoszące się do treści i formy gramatyczno-leksykalnej tychże tekstów. Studenci otrzymują dostęp do nowych zadań w cyklu cotygodniowym.

Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu na platformie Moodle. Przewidziana jest możliwość spotkań konsultacyjnych z prowadzącym zajęcia - stacjonarnych bądź online.

Literatura:

Wybrane przez prowadzącego artykuły publicystyczne, popularnonaukowe, reportaże, wywiady i inne formy tekstowe.

Opracowane lub wybrane przez prowadzącego zadania leksykalne i gramatyczne.

Efekty uczenia się:

W znacznym stopniu udoskonalone umiejętności rozumienia złożonych treści wyrażanych w języku niemieckim przy użyciu średnio zaawansowanych środków językowych.

Pogłębione rozumienie struktur gramatycznych i rozbudowane zasoby słownictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Testy śródsemestralne (w ramach każdej jednostki tematycznej, udostępniane cotygodniowo na platformie Moodle, ich wyniki odpowiadają w 50% za ocenę końcową) i pisany w sali test końcowy (50% oceny) na zakończenie semestru. W razie zaistnienia obiektywnych przeszkód dla organizacji testu końcowego w formie stacjonarnej będzie on przeprowadzony na platformie Moodle na stronie kursu.

Dla uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest zgromadzenie min. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Karczmarczyk
Prowadzący grup: Norbert Karczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)