Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-SL3cz-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności pisania tekstów o charakterze naukowym i przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego. Na zajęciach omawiane są wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki.


* W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość. Dotyczy to także zaliczeń w formie zdalnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności pisania tekstów o charakterze naukowym i przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego. Na zajęciach omawiane są wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego. Na zajęciach omawiane są wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki.

Literatura:

Każdorazowo dopasowana do zajęć i omawianych zagadnienień.

Efekty uczenia się:

Umiejętność przygotowywania i pisania tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (pracy licencjackiej): wybór i precyzowanie tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, zbieranie przykładowego materiału, wybór metody analizy i prezentacji wyników.

K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium licencjackiego jest złożenie pracy licencjackiej przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Damięcka-Wójcik, Joanna Sobańska
Prowadzący grup: Maria Biskup, Piotr Kociumbas, Krzysztof Tkaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)