Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia tekstów fachowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-Ttf2-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia tekstów fachowych
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką przekładu tekstów fachowych.

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter konwersatorium, a ich celem jest wypracowanie bazy teoretycznej w zakresie translatoryki oraz rozwijanie sprawności językowych i umiejętności doboru językowych środków wyrazu celem wykorzystania ich w procesie przekładu.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter konwersatorium, a ich celem jest wypracowanie bazy teoretycznej w zakresie translatoryki oraz rozwijanie sprawności językowych i umiejętności doboru językowych środków wyrazu celem wykorzystania ich w procesie przekładu.

Odpowiedni dobór tekstów fachowych umożliwia poszerzanie słownictwa oraz zapoznanie się z wyrażeniami frazeologicznymi typowymi dla obydwu języków. Podczas pracy nad tłumaczeniem wybranych tekstów źródłowych szczególną uwagę poświęca się problemom tłumaczeniowym wynikającym między innymi z różnic w systemie prawnym, różnic kulturowych oraz interferencji językowej. Studenci zachęcani są do korzystania na potrzeby przekładu z różnych źródeł informacji (w tym Internetu) oraz weryfikowania ich przydatności. Celem zajęć jest również identyfikacja błędów tłumaczeniowych i stylistycznych oraz ich korygowanie. Dokładne omawianie i ewaluacja przetłumaczonych tekstów mają na celu zwrócenie uwagi na często popełniane błędy w tłumaczeniu. Dyskusje na temat możliwości zastosowania różnych wariantów tłumaczeniowych z uwzględnieniem użytych w tekście wyjściowym stylistycznych środków wyrazu oraz ich funkcji sprzyjają przygotowaniu do samodzielnej pracy nad przekładem oraz wypracowaniu indywidualnej strategii tłumaczeniowej.

Literatura:

W zależności od cyklu.

Efekty uczenia się:

Student

- Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne oraz komunikacyjne i uczestniczącym w komunikacji międzykulturowej.

- Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad językiem krajów niemieckiego obszaru językowego.

- Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie języka krajów niemieckiego obszaru językowego w języku polskim i języku niemieckim.

- Analizuje rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

- Prawidłowo dostrzega dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia:S1A_W05, H1A_W06, H1A_U07, S1A_U07, H1A_K03, S1A_K03, H1A_K04, S1A_K04.

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górajek
Prowadzący grup: Birgit Sekulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)