Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-WJ1-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do językoznawstwa
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozumie specyfikę funkcjonowania języka jako środka komunikacji społecznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie się z refleksjami na temat systemu i użycia języka naturalnego. Studenci dowiadują się, czym jest język, jak jest zbudowany oraz jaką role pełni on w procesie komunikowania. Poznaje on także podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, jak system, komunikacja, język, gramatyka, znak, znaczenie oraz główne subdyscypliny językoznawcze, jak socjolingwistyka, etnolingwistyka, pragmalingwistyki, kognitywistka, lingwistyka tekstu i dyskursu.

Pełny opis:

Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie się z refleksjami na temat systemu i użycia języka naturalnego. Studenci dowiadują się, czym jest język, jak jest zbudowany oraz jaką role pełni on w procesie komunikowania. Poznaje on także podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, jak system, komunikacja, język, gramatyka, znak, znaczenie oraz główne subdyscypliny językoznawcze, jak socjolingwistyka, etnolingwistyka, pragmalingwistyki, kognitywistka, lingwistyka tekstu i dyskursu.

Literatura:

Grzegorczykowa Renata (2007): Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.

Morciniec Norbert (2020): Wprowadzenie do językoznawstwa niemieckiego, Wrocław.

Kuczyński Ewdwad, Mackiewicz Jolanta (2011): Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Gdańsk.

Pittner Karin (2016): Einführung in die germanistische Linguistik. Wiesbaden.

Efekty uczenia się:

Student

- ma podstawową wiedzę z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego. Zna jego miejsce i znaczenie oraz specyfikę

przedmiotową i metodologiczną.

- Zna podstawową terminologię gramatyczną i słownictwo umożliwiające komunikację w języku niemieckim oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim.

- Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru

językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Gaworski
Prowadzący grup: Waldemar Czachur, Ireneusz Gaworski, Agnieszka Zimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Gaworski
Prowadzący grup: Waldemar Czachur, Marta Czyżewska, Ireneusz Gaworski, Anna Just
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)