Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze Ip :Znane i mniej znane dzieła literatury francuskiej XVII wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP1W-KL-01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Ip :Znane i mniej znane dzieła literatury francuskiej XVII wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Na konwersatorium odbywającym się w języku francuskim, omawiane będą znane oraz mało znane i rzadko poddawane analizie literackiej teksty siedemnastowiecznej literatury francuskiej.

Pełny opis:

Na konwersatorium odbywającym się w języku francuskim, omawiane będą znane oraz mało znane i rzadko poddawane analizie literackiej teksty siedemnastowiecznej literatury francuskiej. Przy okazji interpretacji wybranych tekstów będą omawiane różne zagadnienia m.in.:

- periodyzacja literatury francuskiej XVII wieku

- narodziny honnête homme, nowy typ człowieka „obytego”

- spory literackie (wokół sztuk teatralnych)

- znaczenie komedii Moliera (problemy odnoszące się do funkcjonowania społeczeństwa francuskiego: dewocja, hipokryzja, emancypacja kobiet)

- kobieta w powieści

- twórczość epistolarna

Literatura:

1/ listy Mme de Sevigné

2/ La Bruyère, Charaktery:

3/ powieści (fragmenty) Honoré d’Urfé Astrea, Madeleine de Scudery, Artamene ou le Grand Cyrus, Francois Furetiere, Le Roman bourgeois,

Mme de Lafayette, Princesse de Clèves

4/ poezja: Vincent Voiture, Strofy napisane lewą ręką, Malherbe, Pociecha dla Périera po utracie córki, Modlitwa za króla Henryka Wielkiego, Théophile de Viau, Elegia

5/ wybrane sztuki teatralne Corneille'a,, Moliera, Racine'a , Don Juan, Mizantrop, Szkoła żon

6/ fragmenty recits de voyage

Efekty uczenia się:

K_W02 Student zna i rozumie w sposób usystematyzowany historię literatury francuskiej XVII i XVIII wieku, w tym chronologię epok i ich ewolucję, najważniejsze daty, nazwiska autorów, tytuły ich utworów oraz zjawiska z zakresu literatury.

K_W03 Student zna i rozumie specjalistyczną terminologię, metodologię, przedmiot i kierunki badań właściwe dla literaturoznawstwa francuskiego.

K_W08 Student zna i rozumie wieloaspektowe powiązania literatury francuskiej z procesami historyczno-kulturowymi.

K_U13 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł.

K_K05 Student jest gotów do dbałości o zachowanie francuskiego dziedzictwa kulturowego.

K_W09 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane wydarzenia z historii Francji XVII i XVIII wieku oraz istotne aspekty i realia jej kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie przedmiotu jest na ocenę i składa się z dwóch etapów:

1/ aktywnego udziału, ustnej analizie oraz interpretacji wybranych fragmentów tekstów; zaliczenia testu cząstkowego odnoszącego się do nabytej wiedzy na zajęciach; zaliczenia pracy semestralnej na zadany temat

2/ po zaliczeniu pierwszego etapu, odbywa się ustne - końcowe zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malinowska
Prowadzący grup: Monika Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)