Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstu literackiego IIp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP2O-ATL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu literackiego IIp
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
IIp Przedmioty obowiazkowe
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest ustna i pisemna analiza tekstu lub fragmentu tekstu literackiego (wybrane utwory z literatury od XVI do XX wieku), która pozwala przyswoić sobie terminologię (stylistyka, topika) i pomaga w zrozumieniu tekstu.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest badanie fragmentów tekstów literackich (XVI-XX wiek) zmierzające do ustalenia, z jakich elementów i w jaki sposób zbudowany jest utwór literacki. Zasadnicze czynności eksplikacyjne to między innymi wyodrębnienie poziomów organizacji dzieła, wydzielenie jednostek elementarnych i ich kombinacja, określenie horyzontalnej i wertykalnej jednostki dzieła. Zajęcia przygotowują do szczegółowego rozbioru utworu pojmowanego przede wszystkim jako konstrukcja językowa. Analiza wybranego fragmentu, podczas zajęć, pozwoli przyswoić sobie różne zagadnienia związane z eksplikacją tekstu między innymi: zjawiska stylistyczne, topikę, tradycje z jakich utwór wyrasta itp. Analiza tekstu literackiego stanowi stadium przygotowawcze interpretacji lub syntezy historycznoliterackiej.

Literatura:

P. Desalmand, P. Tort, Vers le commentaire composé, Hatier, 1996

C. Fromilhague, C.Sancier, Introduction a l'analyse stylistique, Bordas, 1991

N. Laurent, Initiation a la stylistique, Hachette, 2001

A. Preiss, J.-P. Aubrit, L’explication littéraire et le commentaire compose, A. Colin, 1994

P. Renard (dir.), L’explication de textes littéraires, Ellipses/Marketing SA, 1996

C. Thiollet, Commentaire composé, éd. Ellipses, 1996

Efekty uczenia się:

Po pozytywnym zakończeniu tych zajęć student powinien:

1. umieć wyłowić z tekstu główne myśli (K_W08; K_W09; K_U06)

2. wyłowić z tekstu inne znaczenie niż dosłowne (K_W08; K_W09; K_U06)

3. skonstruować logiczny i przejrzysty plan (K_W08; K_W09; K_U06)

4. znać techniki pisania wstępu i zakończenia (K_W08; K_W09; K_U06; K_U07; K_K06)

5. samodzielnie napisać analizę tekstu literackiego (K_W01; K_W09; K_U06; K_U07; K_U09; K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

MK:

Warunki zaliczenia:

1. Zaliczenie 2 testów pisemnych (poezja, proza)

2. Aktywny udział w zajęciach. Można otrzymać punkty (dodawane do wyniku końcowego) za aktywność.

3. Uważna lektura tekstów omawianych podczas zajęć. Nieprzeczytanie tekstu przed zajęciami jest równoważne z nieobecnością. Na początku każdych zajęć mogą zostać przeprowadzone krótkie (10 min.) testy pisemne sprawdzające, czy uczestnicy przeczytali teksty obowiązkowe.

4. Dopuszczalna liczba nieobecności: 2.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Dyżur: poniedziałki 18.15-19.15, s. 3.414 lub Zoom (możliwy inny termin - spotkania online - do uzgodnienia). Należy umówić się na spotkanie drogą mailową do godz. 19.00 dnia poprzedzającego dyżur.

A. O-M.

Obecność obowiązkowa - dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Zaliczenie dwóch testów pisemnych (poezja, proza).

Przygotowanie do zajęć - słownictwo, pytania do fragmentu oraz kontekst historyczno-literacki (na początku zajęć możliwe są krótkie testy, tzw. wejściówki, sprawdzające znajomość zadanych tekstów).

Aktywność na zajęciach.

Analizy fragmentów pisane w domu.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Dyżur - wtorki 18:15-19:15 (stacjonarnie, s. 3.414 lub online na życzenie)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klik, Anna Opiela-Mrozik
Prowadzący grup: Marcin Klik, Anna Opiela-Mrozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)