Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium historyczno-kulturowe IIp : Sytuacja kobiety w epoce ancien regime'u

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP2W-KHK-01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium historyczno-kulturowe IIp : Sytuacja kobiety w epoce ancien regime'u
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
IIp Przedmioty obieralne - Konwersatorium historia i kultura
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest przedstawienie sytuacji kobiety we Francji w okresie ancien régime’u, czyli okresie przypadającym na XVI, XVII i XVIII wiek. Na zajęciach omówione zostaną różne aspekty dotyczące życia kobiet w tamtej epoce:

• Teorie medyczne dotyczące kobiecego ciała (układ rozrodczy kobiety, choroby, porody)

• Procesy czarownic (przyczyny i skutki)

• Sytuacja prawna kobiety (okres panieństwa, porwania jako strategie matrymonialne, zamążpójście, cudzołóstwo, wdowieństwo, staropanieństwo, klasztor)

• Edukacja (teoria i praktyka)

• Literacka twórczość kobieca (poezja, traktaty, powieść, sztuki teatralne, salony)

• Życie codziennie i macierzyństwo

• Sylwetki wybitnych kobiet np. Marie de Gournay, Madeleine de Scudéry, Olympe de Gouges

• Działalność naukowa i polityczna

• Sytuacja kobiety w czasie Rewolucji francuskiej


Poruszona zostanie także tematyka związana z pojęciem sporu o kobiety, czym był i jakie były podstawowe tematy tego sporu. W czasie konwersatorium analizowane będą fragmenty współczesnych opracowań odnoszących się do historii kobiet a także fragmenty lub całe utwory autorów i autorek biorących udział w sporze o kobiety np. Marie de Gournay, François Poulain de la Barre, markiz de Condorcet lub też Olympe de Gouges.


Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie sytuacji kobiety we Francji w okresie ancien régime’u, czyli okresie przypadającym na XVI, XVII i XVIII wiek.

W czasie konwersatorium analizowane będą fragmenty współczesnych opracowań odnoszących się do historii kobiet a także fragmenty lub całe utwory autorów i autorek biorących udział w sporze o kobiety np. Marie de Gournay, François Poulain de la Barre, markiz de Condorcet lub też Olympe de Gouges.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie sytuacji kobiety we Francji w okresie ancien régime’u, czyli okresie przypadającym na XVI, XVII i XVIII wiek. Na zajęciach omówione zostaną różne aspekty dotyczące życia kobiet w tamtej epoce:

• Teorie medyczne dotyczące kobiecego ciała (układ rozrodczy kobiety, choroby, porody)

• Procesy czarownic (przyczyny i skutki)

• Sytuacja prawna kobiety (okres panieństwa, porwania jako strategie matrymonialne, zamążpójście, cudzołóstwo, wdowieństwo, staropanieństwo, klasztor)

• Edukacja (teoria i praktyka)

• Literacka twórczość kobieca (poezja, traktaty, powieść, sztuki teatralne, salony)

• Życie codziennie i macierzyństwo

• Sylwetki wybitnych kobiet np. Marie de Gournay, Madeleine de Scudéry, Olympe de Gouges

• Działalność naukowa i polityczna

• Sytuacja kobiety w czasie Rewolucji francuskiej

Poruszona zostanie także tematyka związana z pojęciem sporu o kobiety, czym był i jakie były podstawowe tematy tego sporu. W czasie konwersatorium analizowane będą fragmenty współczesnych opracowań odnoszących się do historii kobiet a także fragmenty lub całe utwory autorów i autorek biorących udział w sporze o kobiety np. Marie de Gournay, François Poulain de la Barre, markiz de Condorcet lub też Olympe de Gouges.

Literatura:

Wybrana bibliografia

Teksty źródłowe:

1) Acidalius Valens, Paradoxe sur les femmes ou l’on tâche de prouver qu’elles ne sont pas de l’espèce humaine, Cracovie 1761 (tłum. z łac. Meusnier de Querlon z wyd. z 1595: Disputatio perjucunda qua anonymus probare nititur mulieres homines non esse)

2) Agrippa Henri-Corneille, Traité de l’excellence de la femme, tłum z łac. Lois Vivant, Paris 1578

3) Anne Marie de Schurman. Femme savante (1607–1678). Correspondance, oprac. C. Venesoen, Paris 2004 (Textes de la Renaissance, Série „Éducation des femmes”, red. C.H. Winn, 80)

4) Du Puy La Chapelle Nicolas, Instruction d’un pere à sa fille, tirée de l’écriture sainte. Sur la religion, les moeurs & la manière de se conduire dans le monde, [b.m.w.] 1708

5) L’Escale Adam Scaliger [le chevalier de], Le Champion des femmes qui soutient qu’elles sont plus nobles, plus parfaites, & en tout plus vertueuses que les hommes. Contre un certain Misogynès Anonyme auteur & inventeur de l’imperfection & malice des Femmes, Paris 1618

6) Fénelon de Salignac de la Motte François, De l’éducation des filles. Dialogues sur l’Eloquence, Paris [b.r.w.]

7) Gournay (Marie Le Jars de), Œuvres complètes, wyd. J.-C. Arnould, É. Berriot, C. Blum, A.L. Franchetti, M.-C. Thomine, V. Worth-Stylianou, pod. red. J.-C. Arnould, t. 1–2, Paris 2002 (Textes de la Renaissance, 51)

8) La Bruyère Jean de, Les caractères ou les moeurs de ce siècle, Paris 1965

9) Poulain de la Barre François, De l’égalité des deux sexes (1673), Paris 1984 (Corpus des œuvres de philosophie en langue française)

10) Scudéry Madeleine de, Clélie histoire romaine, cz. 1 (1654), wyd. Ch. Morlet-Chantalat, Paris 2001 (Sources classiques, 30)

11) Suchon Gabrielle, Petit traité de la faiblesse, de la légèreté et de l’inconstance qu’on attribue aux femmes mal à propos, wyd. S. Auffret, Paris 2002

Opracowania :

1) Bechtel Guy, Cztery kobiety Boga: ladacznica, czarownica, święta, głupia gęś, Warszawa 2001

2) Blackledge Catherine, Wagina. Kobieca seksualność w historii kultury, tłum. K. Bartuzi, Warszawa 2003

3) Bogucka Maria, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005

4) Craveri Benedetta, L’âge de la conversation, Paris 2002

5) Duchêne Roger, Être femme au temps de Louis XIV, Paris 2004 (Pour l’Histoire)

6) La femme dans la société médiévale et moderne. Actes du colloque de Nieborów 6–8 juin 2002, red. P. Mane, F. Piponnier, M. Wilska, M. Piber-Zbieranowska, Warszawa 2005

7) Godineau Dominique, Les femmes dans la société française, 16e–18e siècle, Paris 2003

8) Histoire des femmes en Occident, red. G. Duby, M. Perrot, t. 1,2,3, Paris 1991

9) Malinowska Monika, Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce, Warszawa 2008

10) Partyka Joanna, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004

11) Revisiter «la querelle des femmes». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes de 1750 aux lendemains de la Révolution, Éliane Viennot/Nicole Pellegrin (red.),Saint-Étienne 2012.

12) Revisiter «la querelle des femmes». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes de 1400 à 1600, Armel Dubois-Nayt/Nicole Dufournaud/Anne Paupert (red.), Saint-Étienne 2013.

13) Revisiter «la querelle des femmes». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes de 1600 à 1750, Danielle Haase-Dubosc/Marie-Élisabeth Henneau (red.), Saint-Étienne 2013.

Efekty uczenia się:

po ukończeniu konwersatorium student powinien umieć:

1. sporządzić listę podstawowych pozycji bibliograficznych z zakresu omawianej tematyki

2. przedstawić i skomentować tekst źródłowy w języku francuskim

3. przedstawić i skomentować opracowanie z wybranej dziedziny w języku francuskim

3. zabierać głos w dyskusji panelowej na określony temat dotyczący kultury Francji, prowadzonej w języku francuskim

4. przygotować i napisać parostronicowy tekst w języku francuskim podsumowujący zagadnienia, które poruszane były na konwersatorium

Absolwent zna i rozumie:

K_W10 wybrane fakty, procesy i zjawiska z zakresu kultury i historii krajów

francuskojęzycznego obszaru kulturowego

Absolwent potrafi:

K_U03 rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura), stosując adekwatną terminologię oraz właściwe

metody i narzędzia badawcze

K_U04 rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura), stosując adekwatną terminologię oraz właściwe metody i narzędzia badawcze

K_U09 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł

Absolwent jest gotów do:

K_K02 otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych

K_K04 dbałości o dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza w odniesieniu do kultury francuskiej i frankofońskiej

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie przedmiotu jest na ocenę, na którą składają się:

1. napisanie testu końcowego sprawdzającego nabytą wiedzę

2. wystąpienia ustne w czasie zajęć polegające na:

a. streszczeniu fragmentu współczesnego opracowania dotyczącego omawianej tematyki

b. analizie fragmentu tekstu źródłowego

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malinowska
Prowadzący grup: Monika Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)