Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp : Obraz społeczeństwa francuskiego w literaturze XVII i XVIII wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DPXW-KL-040
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp : Obraz społeczeństwa francuskiego w literaturze XVII i XVIII wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas zajęć zarysowany zostanie obraz społeczeństwa francuskiego w XVII i XVIII wieku. W tym celu niezbędne będzie nakreślenie aspektów społeczno-kulturowych Francji ancien régime’u, przy czym główna część zajęć opierać się będzie na związkach kultury z historią literatury stanowiącej odzwierciedlenie przemian zachodzących w społeczeństwie francuskim. Na zajęciach omawiane będą wybrane dzieła literackie lub/i historyczno-literackie (powieści, sztuki teatralne, listy z epoki czy też traktaty filozoficzne lub pamflety.

Wspólna analiza lektur lub ich fragmentów pozwoli zrozumieć postrzeganie świata przez francuskie społeczeństwo ancien régime’u.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w języku polskim

Podczas zajęć zarysowany zostanie obraz społeczeństwa francuskiego w XVII wieku. W tym celu niezbędne będzie nakreślenie aspektów społeczno-kulturowych Francji ancien régime’u (np. rozwój instytucji salonu, nurtu préciosité), przy czym główna część zajęć opierać się będzie na związkach kultury z historią literatury stanowiącej odzwierciedlenie przemian zachodzących w społeczeństwie francuskim. Na zajęciach omawiane będą wybrane dzieła literackie lub/i historyczno-literackie (powieści, sztuki teatralne, listy z epoki czy też traktaty filozoficzne lub pamflety.

Wspólna analiza lektur lub ich fragmentów pozwoli zrozumieć postrzeganie świata przez francuskie społeczeństwo ancien régime’u.

Wśród wielu zagadnień omówione zostaną m.in.:

- periodyzacja literatury XVII i XVIII wieku

- społeczeństwo francuskie wobec powolnej emancypacji kobiet – znaczenie instytucji salonu literackiego

- narodziny honnête homme, nowy typ człowieka „obytego”

- spory literackie (wokół sztuk teatralnych)

- znaczenie komedii Moliera (problemy odnoszące się do funkcjonowania społeczeństwa francuskiego: dewocja, hipokryzja, emancypacja kobiet)

- znaczenie komedii Marivaux (problemy odnoszące się do funkcjonowania społeczeństwa francuskiego, znaczenie pojęcia marivaudage)

- kobieta w powieści (Astrea, Księżna de Clèves)

- twórczość epistolarna

- kobieta w powieści (sentymentalnej, libertyńskiej, psychologicznej)

- znaczenie dzieła autobiograficznego Jana Jakuba Rousseau

- propozycje wychowawcze

- funkcjonowanie społeczeństwa (pochodzenie nierówności społecznej, znaczenie religii, społeczeństwo stanowe)

- istnienie zła i cierpienia

- spory doktrynalne

- znaczenie satyry

Literatura:

Polecane podręczniki:

1. Adam Antoine, Histoire de la littérature française au XVIIe siecle, Paris, Del Duca, 1952-1962, 5 t.

2. Adam Antoine, L'âge classique I, in Littérature française, dir. Claude Pichois, Paris, Arthaud, 1968.

3. Pierre Clarac, L'âge classique II, in Littérature française, dir. Claude Pichois, Paris, Arthaud, 1969.

4. René Pomeau, L'âge classique III, in Littérature française, dir. Claude Pichois, Paris, Arthaud, 1971.

5. Brunel Pierre, Histoire de la littérature française, Paris, Bordas,1972.

6. Précis de la littérature française du XVIIe siecle, sous la direction de Jean Mesnard, Paris, Puf, 1990.

7. Puzin Claude, Littérature, textes et documents. XVIIe siecle, Paris, Nathan, 1987.

8. Tournand Jean-Claude, Introduction a la vie littéraire du XVIIe siecle, Paris, Bordas, 1984, (Dunod, 1997, 3eme éd.).

9. Zuber Roger, Picciola Liliane, Lopez Denis, Bury Emmanuel, Littérature française au XVIIe siecle, coll. Premier cycle, Paris, Puf, 1992.

Podręczniki do XVIII wieku: A. Adam, Historia literatury fr., t. 1; "Oświecenie" (M. Klimowicz, M. Cieński - 2

osobne monografie); Cz. Hernas, "Barok"; Ph. Van Thiegem, Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu, E. Voegelin, Od Oświecenia do rewolucji, [antologie:] Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński;D. Diderot, Pisma estetycznoliterackie, oprac. M. Dębowski.Monografie: M. Vovelle (red.), Człowiek Oświecenia, T. Kostkiewiczowa, Oświecenie – próg naszej współczesności; P. Matyaszewski, Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna; B. Baczko, Rousseau – samotność i wspólnota; M. Skrzypek, Diderot; P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715.

Efekty uczenia się:

K_W02 Student zna i rozumie w sposób usystematyzowany historię literatury francuskiej XVII i XVIII wieku, w tym chronologię epok i ich ewolucję, najważniejsze daty, nazwiska autorów, tytuły ich utworów oraz zjawiska z zakresu literatury.

K_W03 Student zna i rozumie specjalistyczną terminologię, metodologię, przedmiot i kierunki badań właściwe dla literaturoznawstwa francuskiego.

K_W08 Student zna i rozumie wieloaspektowe powiązania literatury francuskiej z procesami historyczno-kulturowymi.

K_U13 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł.

K_K05 Student jest gotów do dbałości o zachowanie francuskiego dziedzictwa kulturowego.

K_W09 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane wydarzenia z historii Francji XVII i XVIII wieku oraz istotne aspekty i realia jej kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie przedmiotu jest na ocenę i składa się z dwóch etapów:

1/ aktywnego udziału, ustnej analizie oraz interpretacji wybranych fragmentów tekstów; zaliczenia testu cząstkowego w klasie odnoszącego się do nabytej wiedzy na zajęciach; a także zaliczenia w klasie pracy pisemnej na zadany temat,

2/ po zaliczeniu pierwszego etapu, odbywa się ustne - końcowe zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malinowska
Prowadzący grup: Monika Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)