Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze Iz : Magnum miraculum est homo" - humanistyczne ideały we francuskiej literaturze renesansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-012
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Iz : Magnum miraculum est homo" - humanistyczne ideały we francuskiej literaturze renesansowej
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

"Celem konwersatorium jest nabycie umiejętności rozumienia i interpretacji tekstu literackiego, zastosowanie w praktyce metodologii badań literackich, nabycie niezbędnej filologowi wiedzy o wielkich dziełach literatury francuskiej i frankofońskiej".

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat zjawisk kulturowych i literackich francuskiego Renesansu i jego związków z włoską myślą filozoficzną (Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino). Rozważania będą dotykały kilku najważniejszych zagadnień: definicji i charakterystyki terminu "humanizm", głównych prądów filozoficznych kształtujących stosunek do człowieka, jego wolności i autonomii w perspektywie życia doczesnego i duchowego.

Pełny opis:

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat zjawisk kulturowych i literackich francuskiego Renesansu i jego związków z włoską myślą filozoficzną (Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino). Rozważania będą dotykały kilku najważniejszych zagadnień: definicji i charakterystyki terminu "humanizm", głównych prądów filozoficznych kształtujących stosunek do człowieka, jego wolności i autonomii w perspektywie życia doczesnego i duchowego. Na podstawie wybranych utworów będziemy odtwarzać system wartości wynikający z założeń przyjętych przez przedstawicieli humanizmu renesansowego.

Wybrane zagadnienia:

-Renesansowy ideał człowieka: Giovanni Pico della Mirandola „O godności człowieka”;

-Wiedza i wykształcenie jako wartość: François Rabelais i Erazm z Rotterdamu

-Microcosme Maurice'a Scève'a - encyklopedyczne dzieło o człowieku

-Michel de Montaigne i trudności poznania natury ludzkiej.

Szczegółowy program zostanie podany na pierwszych zajęciach.

Literatura:

1. M. Bideaux, A. Tournon, H. Moreau, Histoire de la littérature française du XVIe siècle, Nathan, 1991.

2. J. Cornette, Chronique de la France moderne. Le XVIe siècle, SEDES, Paris, 1995.

3. A. Jouanna, La France du XVIe siècle, PUF, Paris, 1996.

4. A. Jouanna, P. Hamon, D. Biloghi. G. Le Thiec, La France de la Renaissance. Histoire et dictionnaire, Robert Laffont, Paris, 2001.

5. D. Ménager, Introduction à la vie littéraire du XVIe s., Dunod, 1997.

6. Lestringant, J. Rieu, A. Tarrete, Littérature française du XVIe siècle, "Premier cycle ", PUF, Paris, 2000.

15. Précis de littérature française du XVIe s., sous la dir. de R. Aulotte, PUF, 1991.

Efekty uczenia się:

Po pozytywnym zakończeniu zajęć (konwersatorium literaturoznawcze) student:

- posiada umiejętność umiejscowienia wydarzeń literackich w ich kontekście kulturowym,

- sprawnie odwołuje się do chronologii epoki,

- umie wyjaśniać najważniejsze pojęcia dla omawianego okresu,

- potrafi odnaleźć związki między zjawiskami literackimi,

- umie samodzielnie zanalizować tekst literacki,

- umie samodzielnie zredagować w języku francuskim, poprawnie pod względem merytorycznym i językowym, tekst (dissertation) na zadany temat z zakresu omawianych zagadnień,

- umie wypowiedzieć się w sposób zorganizowany na tematy dotyczące problematyki zajęć.

K_W01,K_W04, K_W05, K_W09, K_W10,K_W12 K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze)

-przygotowanie krótkiego wystąpienia na podstawie artykułu lub rozdziału monografii

- przygotowanie pracy semestralnej (dissertation w języku francuskim)

- końcowe zaliczenie w formie ustnej z zakresu problematyki poruszanej na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)