Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze Iz : Początek Księgi Rodzaju w sztuce i literaturze francuskiej i francuskojęzycznej XVI-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-018
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Iz : Początek Księgi Rodzaju w sztuce i literaturze francuskiej i francuskojęzycznej XVI-XXI w.
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Przedmioty dla studiów dziennych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przejście od hypotekstu - modelu biblijnego - do nowych jego odczytań, za sprawą przemian świadomości coraz śmielej traktującej materiał biblijny.

Skrócony opis:

Reformacja i wojny religijne rozpoczęły dokonały wyłomu w jednolitej lekturze Pisma Sw. Kolejny przełom wyznaczył poemat Johna Miltona "Raj utracony". Jego przekłady i reinterpetacje naznaczyły XVIII-wieczna poezje, także francuską. Kolejny wyłom w nadkruszonym monolicie egzegezy uczynili romantycy oraz ich mniej lub bardziej przekorni następcy: parnasiści, symboliści, dadaiści,... Proza nie pozostała w tyle, zwłaszcza XX-wieczna. A sztuki piękne? Co wtrąciły do dialogu artystów z początkami początków i ich Stwórcą?

Pełny opis:

Reformacja i wojny religijne rozpoczęły dokonały wyłomu w jednolitej lekturze Pisma Sw. Kolejny przełom wyznaczył poemat Johna Miltona "Raj utracony". Jego przekłady i reinterpetacje naznaczyły XVIII-wieczna poezje, także francuską. Kolejny wyłom w nadkruszonym monolicie egzegezy uczynili romantycy oraz ich mniej lub bardziej przekorni następcy: parnasiści, symboliści, dadaiści,... Proza nie pozostała w tyle, zwłaszcza XX-wieczna.

Jak początek Księgi Rodzaju (Rdz 1-11), w którym zapisano DNA większej części naszej tradycji (od stworzenia świata do rozpadu jednolitej kultury wokół wieży Babel: od konstrukcji do destrukcji), został zagospodarowany przez artystów z różnych (zwrotnych) epok w europejskich i światowych dziejach? Co z tej inspiracji wynika - dla literatury i dla samoświadomości etycznej jej odbiorców?

Literatura:

Antologia tekstów z XIX-XX w.: R. Couffignal, "« aux premiers matins du monde… » la paraphrase poétique de la Genèse de Hugo à Supervielle", Paris, Lettres Modernes, 1970. (m.in.) Poeci i prozaicy od XVI po XXI w.

LA BIBLE DANS LES LITTÉRATURES du monde, (dir.) SYLVIE PARIZET, Paris, Éditions du Cerf, 2016. [Fichiers photos + scans ; source bibliographique]

BRUNEL PIERRE, COUFFIGNAL ROBERT, et al., Le Paradis perdu : 1667-1967 études de…, réunies et présentées par JACQUES BLONDEL, Paris, Lettres Modernes Minard, 1967. [choix]

DELUMEAU JEAN, « Le péché originel », Le Péché et la peur. La culpabilisation en Occident XIIIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1983, p. 273-303. [livre BIR]

DELUMEAU JEAN, « La disparition du jardin enchanté », Une histoire du Paradis : le Jardin des Délices, Paris, Fayard, 1992, p. 296-305. [livre BIR]

LA GENÈSE DANS LA LITTÉRATURE. Exégèses et réécritures, dir. M. Bercot et C. Mayaux, Dijon, Presses universitaires, 2005.[photocopie]

LESTRINGANT FRANC, « L’errance de Caïn : d’Aubigné, Du Bartas, Hugo et Baudelaire », Homo Viator. Le voyage de la vie (XVe-XXe siècles), Revue des Sciences Humaines, 245 / 1997, p. 13-32. [photocopie]

RACAULT JEAN-MICHEL, « La Bible travestie. Libertinage et parodie antichrétienne dans les littératures de l’Ailleurs à l’Âge classique », Nulle part et ses environs. Voyage aux confins de l’utopie littéraire classique (1657-1802), Paris, Presses de Paris-Sorbonne, « Imago mundi », 2003, p. 73-91.

SKA JEAN-LOUIS, Introduction à la lecture du Pentateuque. Paris, Lessius, 2000.

TINCQ HENRI, « Traduire la Bible. Une quête éternelle », Le Monde Magazine n° 2, 5.02.2005, p. 17-25.[photocopie]

Efekty uczenia się:

K_W04 - ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w obszarach języka, literatury i kultury

K_W05 - ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą

K_W12 - ma wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych

K_U01 - potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, tradycyjnych i nowoczesnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach;

K_U02 - posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu filologii romańskiej

K_U04 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa i literaturoznawstwa

K_U05 - potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: aktywna obecność (znajomość wybranych przez wykładowcę fragmentów tekstów, jako punktu wyjścia do dyskusji), exposé 15 min. na wybrany z kwestionariusza temat. Praca pisemna w klasie (w połowie semestru) i końcowy test (15 min) - jeśli tryb zdalny: 3 poprawnie wypełnione fiches de lecture - dopuszczają do ustnego kolokwium (lista pytań podana w połowie semestru, lektury z zajęć).

Uwaga: więcej niż 3 nieobecności nieusprawiedliwione powodują skreślenie z listy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)