Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ2O-GO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa Ip 3304-1DP1O-WDJ-022
Wybrane zagadnienia językoznawcze Ip 3304-1DP1O-WZJ-024

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa Ip 3304-1DP1O-WDJ-022
Wybrane zagadnienia językoznawcze Ip 3304-1DP1O-WZJ-024

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma wprowadzić studenta w analizę morfologiczno-składniową języka francuskiego – w semestrze zimowym przede wszystkim w analizę elementów grupy nominalnej: rzeczownika, przymiotnika, określnika. W semestrze letnim - czasownika i innych elementów grupy werbalnej oraz zdania prostego.

Zakłada się, że uczestnik zajęć ma zaliczone WDJ oraz WZJ.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Terminologia gramatyczna

2. Części mowy i części zdania.

3. Rzeczownik: rozpoznawanie, słowotwórstwo, fleksja, role składniowe

4. Determinants

5. Zaimki (klasy i role składniowe)

6. Przymiotnik: rozpoznawanie, słowotwórstwo, fleksja, role składniowe

7. Czasownik: podstawy fleksji – role czasów, wstęp do omawiania trybów

8.Przysłówek : typologia form, role semantyczne

9. Przyimki i spójniki jako elementy relacji

Pełny opis:

1. Terminologia gramatyczna

2.Części mowy i części zdania

3. Rzeczownik: rozpoznawanie, słowotwórstwo (w tym tworzenie rzeczowników żeńskich), fleksja, role składniowe

4. Determinants: typologia (podstawy), determinants współwystępujące, pomijanie determinants

5. Zaimki (klasy i role składniowe)

6. Przymiotnik: rozpoznawanie, słowotwórstwo (w tym tworzenie przymiotników żeńskich), fleksja, role składniowe

7. Czasownik: podstawy fleksji (odwołanie do PNJF) – role czasów, wstęp do omawiania trybów

8.Przysłówek : typologia form, role semantyczne

9. Przyimki i spójniki jako elementy relacji

Literatura:

1.Bogacki Krzysztof, 1999, Grammaire descriptive du français. Morphologie et dérivation, Białystok, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku;

3.Dąmbska-Prokop Urszula., 1993, Introduction à la grammaire nouvelle du français, Kraków, Viridis.

4. Dubois Jean, Lagane René, 1973, La nouvelle grammaire du français, Paris Larousse.

6. Eluerd R. 2002, 2008, Grammaire descriptive du français, Paris,

Armand Colin.

7. Kieliszczyk Anna, Pilecka Ewa, 2001.Exercices de grammaire descriptive du français contemporain, Warszawa, Instytut Romanistyki.

8.Łozińska Maria, 1980, Gramatyka języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne.

9.Piron Sophie, 2013, Grammaire, mise à niveau, Bruxelles, De Boeck & Duculot.

10. Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René, 1994. Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Efekty uczenia się:

1) ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną w zakresie języka francuskiego (K_W10)

2) umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami nauczyciela/opiekuna naukowego (K_U03)

3) umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

dwa sprawdziany w ciągu semestru - 75% oceny; aktywnność i odrabianie prac domowych - 25%.

Student ma prawo tylko do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Przy trzech nieusprawiedliwionyc nieobecnościach pisze dodatkowe zadanie podczas testu. Od czterech nie zaliczam przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grycan, Alicja Jaworska-Kaska
Prowadzący grup: Magdalena Grycan, Alicja Jaworska-Kaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Jaworska-Kaska, Anna Kieliszczyk
Prowadzący grup: Alicja Jaworska-Kaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grycan
Prowadzący grup: Magdalena Grycan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)