Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium historyczno-kulturowe IIz/IIIz+p - Czas zamętu. 1348-1515

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KHK-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium historyczno-kulturowe IIz/IIIz+p - Czas zamętu. 1348-1515
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz/III Przedmioty do wyboru - Konwersatoria historia i kultura
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Epidemia Czarnej Dżumy z 1348 roku, do której dołączyły się inne dramatyczne wydarzenia tego okresu, całkowicie przeobraziła społeczeństwo europejskie. Zachwiane zostały dawne wartości, stosunki społeczne, normy estetyczne. Kultura tego czasu, we wszystkich swoich przejawach, jest przeniknięta duchem zamętu.

Będziemy analizować różnorodne aspekty tego zjawiska.

Pełny opis:

Epidemia Czarnej Dżumy z 1348 roku, do której dołączyły się inne dramatyczne wydarzenia tego okresu, całkowicie przeobraziła społeczeństwo europejskie. Zachwiane zostały dawne wartości, stosunki społeczne, normy estetyczne. Kultura tego czasu, we wszystkich swoich przejawach, jest przeniknięta duchem zamętu.

Będziemy analizować różnorodne aspekty tego zjawiska. Zatrzymamy się nad znaczącymi wydarzeniami życia publicznego, jak szaleństwo króla czy pojawienie się Joanny d’Arc. Omówimy relacje pomiędzy zjawiskami kultury z różnych dziedzin - wyrafinowaniem dzieł malarskich, przemianami w architekturze, pojawieniem się polifonii. Zatrzymamy się nad specyfiką życia kulturalnego i intelektualnego tego okresu, przejawiającą się w takich cechach jak teatralność, upodobanie do symulakrów, przepych dworski, sztywność etykiety. Zastanowimy się nad współistnieniem przeciwstawnych postaw: ekscentrycznych form ascezy i swobody obyczajów, sentymentalizmu i okrucieństwa. Zobaczymy, jak skostnieniu dawnych modelów zarówno kulturowych (rycerstwo, miłość dworska) jak intelektualnych (scholastyka, alegoria) towarzyszy wyłanianie się nowych form i nowego sposobu myślenia. W końcu, zastanowimy się, w jaki sposób fundamentalne dzieło Johana Huizingi wpłynęło na postrzeganie tego okresu i czy zasługuje on raczej na miano schyłku średniowiecza czy jesieni średniowiecza.

Literatura:

Johan Huizinga, L'Automne du Moyen Âge, Paris, 1932.

L'audeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd'hui, dir. Elodie Lecuppre-Desjardin, Presses Universitaires de Septentrion, 2019.

Françoise Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris, Fayard, 1986.

Colette Beaune, Jeanne d'Arc, Perrin, 2004.

Jacqueline Cerquiglini, La couleur de la mélancolie, Paris, Hatiern 1993.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, procesy i zjawiska z zakresu kultury i historii Francji końca średniowiecza (KW10)

- potrafi rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura) końca średniowiecza, stosując adekwatną terminologię oraz właściwe metody i narzędzia badawcze

- jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności (KK01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sobczyk
Prowadzący grup: Agata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)