Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium historyczno-kulturowe IIz/IIIz + p : Francja i frankofonia - historia, geografia, kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KHK-25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium historyczno-kulturowe IIz/IIIz + p : Francja i frankofonia - historia, geografia, kultura
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie wybranych zagadnień odnoszących się do historii, geografii oraz kultury Francji, w tym szeroko rozumianej Frankofonii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie wybranych zagadnień odnoszących się do historii, geografii oraz kultury Francji, w tym szeroko rozumianej Frankofonii. Każdy student lub grupa studentów będzie miała za cel przygotować w formie ustnej oraz pisemnej (dossier do przygotowania w późniejszym terminie) wybranego przez siebie zagadnienia, w którym pojawią się tematy odnoszące się np. do konkretnego regionu historycznego, miasta czy też gór Francji – to nie tylko rozległe Alpy ale także Pireneje czy Masyw Centralny… Ten przykładowy wybór zachęca do poznania znanych stacji narciarskich (aspekt turystyczny), malowniczych dolin, wiosek oraz miasteczek, uzdrowisk i łaźni rzymskich, wzgórz wulkanicznych … Idąc dalej tym tropem to także – wody termalne, rzeki, jeziora, morze, ocean, świat kanałów, sporty wodne, ważne szlaki wodne, atrakcyjne wybrzeża z turystycznymi kurortami oraz Korsyka – skalista wyspa o specyficznej historii, języku, kulturze … W końcu geografia i historia nierozerwalnie łączą się z tematem zabytków Francji. To nie tylko krainy zamków, to także pozostałości budowli rzymskich, wspaniałe opactwa, złoty wiek katedr, czy malarstwo, to również Francja futurystyczna – Eurotunel czy Futuroscope pod Poitiers …

Proponowane grupy tematyczne:

1/ogień i woda

2/ szkło i beton

3/ owoce i warzywa

4/ jasne i ciemne

Każdy student lub grupa studentów (w zależności od liczby na zajęciach) wybiera jeden temat z podanej listy. Każda grupa może wybrać ten sam, ponieważ zaproponowana grupa tematyczna nie wymusza konkretnego tematu związanego z regionem, miastem, rzeką itp. Liczy się pomysł oraz kreatywność.

Literatura:

Literatura będzie ustalana na podstawie wybranych tematów oraz indywidualnych zainteresowań studentów

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

po ukończeniu konwersatorium student powinien umieć:

1. sporządzić listę podstawowych pozycji bibliograficznych z zakresu omawianej tematyki

2. przedstawić i skomentować tekst źródłowy w języku francuskim

3. przedstawić i skomentować opracowanie z wybranej dziedziny w języku francuskim

3. zabierać głos w dyskusji panelowej na określony temat dotyczący kultury Francji, prowadzonej w języku francuskim

4. przygotować i napisać parostronicowy tekst w języku francuskim podsumowujący zagadnienia, które poruszane były na konwersatorium

Absolwent zna i rozumie:

K_W10 wybrane fakty, procesy i zjawiska z zakresu kultury i historii krajów

francuskojęzycznego obszaru kulturowego

Absolwent potrafi:

K_U03 rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura), stosując adekwatną terminologię oraz właściwe

metody i narzędzia badawcze

K_U04 rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura), stosując adekwatną terminologię oraz właściwe metody i narzędzia badawcze

K_U09 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł

Absolwent jest gotów do:

K_K02 otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych

K_K04 dbałości o dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza w odniesieniu do kultury francuskiej i frankofońskiej

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zajęcia kończą się na ocenę, na którą składają się: obecność 10%, ustne przedstawienie wybranego tematu 60%, przygotowanie pisemnej pracy do oddania na dwa tygodnie przed końcem zajęć 30%. Dossier można oddać wcześniej w dowolnym momencie (mile widziane).

Podstawowym celem jest przedstawienie tematu mieszczącego się w ramach głównego nurtu zajęć: historii, geografii oraz kultury, z uwzględnieniem dwóch zagadnień z danej grupy tematycznej. Każda grupa ma do dyspozycji 70-75 min. na ustną prezentację. Po przedstawieniu prezentacji cała klasa ocenia wystąpienie, w którym poza elementami odnoszącymi się do historii czy też geografii znaleźć się muszą elementy literatury i/lub /językoznawstwa i/lub sztuk plastycznych i/lub muzyki... wszelkich form kultury i/lub przenikania się sztuk, dlatego wskazane jest wyszukiwanie elementów nietuzinkowych, nieoczywistych, mogą być związane (mile widziane) z osobistymi doświadczeniami.

Oceniane są: pomysł/kreatywność, logiczna całość tematyczna, umiejętność przekazania wiedzy, sposób nawiązywania kontaktu z publicznością, posługiwanie się nowymi technologiami...

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malinowska
Prowadzący grup: Monika Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)