Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium historyczno-kulturowe IIz/IIIz + p : Społeczeństwo francuskie i instytucje władzy (ancien regime - Rewolucja francuska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KK-010
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium historyczno-kulturowe IIz/IIIz + p : Społeczeństwo francuskie i instytucje władzy (ancien regime - Rewolucja francuska)
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone wiedzy o kulturze Francji mają na celu przygotowanie studenta do teoretycznej refleksji o kulturze. Celem tego konwersatorium jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem podstawowych instytucji monarchii francuskiej oraz krótkie przedstawienie zmian jakie zaszły w czasie Rewolucji francuskiej.

Pełny opis:

Program nauczania: zajęcia poświęcone wiedzy o kulturze Francji mają na celu przygotowanie studenta do teoretycznej refleksji o kulturze. Celem tego konwersatorium jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem podstawowych instytucji monarchii francuskiej oraz przeanalizowanie zmian jakie zaszły w czasie Rewolucji francuskiej.

Na podstawie różnych opracowań, a przede wszystkim tekstów źródłowych omawiane będą między innymi:

- znaczenie określeń typu: Ancien Régime, absolutisme, monarchie absolue

- prawa fundamentalne monarchii francuskiej

- sądownictwo sprawowane przez króla (lit de justice et séance royale, les lettres des cachets, la grâce royale, jugement par commissaire)

- źródła prawa (les lois, les ordonnances, les codes spécialisés, les édits)

- formy kontroli monarchii absolutnej (les assemblées d`état, les états généraux, les assemblées de notables, les assemblées du clergé, les états provinciaux, les assemblées provinciales, les cours souveraines ou supérieures, le droit d`enregistrement et de remontrance)

- formy rządu królewskiego (le Conseil du roi)

- administracja królewska (les gouverneurs, les parlements et les juridictions ordinaires, les administrations et juridictions financieres, les intendants et les subdélégués)

- wybuch Rewolucji francuskiej (główne wydarzenia, następujące po sobie zgromadzenia narodowe)

- znaczenia trzech Deklaracji praw człowieka i obywatela (1789, 1791, 1793)

- prawa wyborcze w czasie Rewolucji francuskiej (podstawowe pojęcia: citoyen passif, citoyen actif, non-citoyen, rodzaje systemów wyborczych)

- problem niewolnictwa czasów Ancien Régimu i Rewolucji francuskiej

Literatura:

BARBICHE Bernard, Les institutions de la monarchie française a l`époque moderne (XVIe - XVIIIe siecle), Paris, PUF, 1999.

CORNETTE Joël, Affirmation de l’État absolu. 1492-1652. Histoire de France, Paris, Hachette, 2016.

CORNETTE Joël, Absolutisme et Lumières. 1652-1783. Histoire de France, Paris, Hachette, 2016.

GODECHOT Jacques, Les institutions de la France sous la Révolution française et l`Empire, Paris, PUF, 1968.

LOVISI Claire, Introduction historique au droit, Paris, Dalloz, 2011.

RIGAUDIERE Albert, Introduction historique a l`étude du droit et des institutions, Paris, ECONOMICA, 2006.

VOVELLE Michel, La Révolution française, 1789-1799, Paris, Armand Michel, 2015.

Efekty uczenia się:

po ukończeniu konwersatorium student powinien umieć:

1. sporządzić listę podstawowych pozycji bibliograficznych z zakresu omawianej tematyki

2. przedstawić i skomentować tekst źródłowy w języku francuskim

3. przedstawić i skomentować opracowanie z wybranej dziedziny w języku francuskim

4. zabierać głos w dyskusji panelowej na określony temat dotyczący kultury Francji, prowadzonej w języku francuskim

5. przygotować i napisać parostronicowy tekst w języku francuskim podsumowujący zagadnienia, które poruszane były na konwersatorium

Jeśli to jest niewystarczające proszę zatem o skopiowanie, rubryka efekty kształcenia, tej listy efektów:

Absolwent zna i rozumie:

K_W10 wybrane fakty, procesy i zjawiska z zakresu kultury i historii krajów

francuskojęzycznego obszaru kulturowego

Absolwent potrafi:

K_U03 rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura), stosując adekwatną terminologię oraz właściwe

metody i narzędzia badawcze

K_U04 rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura), stosując adekwatną terminologię oraz właściwe metody i narzędzia badawcze

K_U09 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł

Absolwent jest gotów do:

K_K02 otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych

K_K04 dbałości o dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza w odniesieniu do kultury francuskiej i frankofońskiej

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie przedmiotu jest na ocenę, na którą składają się:

1. napisanie testu końcowego sprawdzającego nabytą wiedzę

2. wystąpienia ustne w czasie zajęć polegające na:

a. streszczeniu fragmentu współczesnego opracowania dotyczącego omawianej tematyki

b. analizie fragmentu tekstu źródłowego

3. obecność obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malinowska
Prowadzący grup: Monika Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)