Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p : Znane i mniej znane dzieła francuskiego Oświecenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KL-30
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p : Znane i mniej znane dzieła francuskiego Oświecenia
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Skrócony opis:

Na konwersatorium odbywającym się w języku francuskim, omawiane będą znane oraz mało znane i rzadko poddawane analizie literackiej teksty osiemnastowiecznej literatury francuskiej.

Pełny opis:

Na konwersatorium odbywającym się w języku francuskim, omawiane będą znane oraz mało znane i rzadko poddawane analizie literackiej teksty osiemnastowiecznej literatury francuskiej. Przy okazji interpretacji wybranych tekstów będą omawiane różne zagadnienia m.in.:

- periodyzacja literatury francuskiej XVIII wieku

- narodziny filozofa

- spory literackie

- dewocja, hipokryzja, fanatyzm, emancypacja kobiet

- zagadnienia filozoficzne (np. teoria optymizmu)

- twórczość epistolarna

Literatura:

Literatura:

1/ Pierre Bayle, Pensées diverses sur la comète,

2/ Montesquieu, Lettres persanes,

3/ Voltaire, Zadig,

4/ Voltaire, Candide,

5/ Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,

6/ Jean-Jacques Rousseau, Confessions,

7/ Diderot, Le Neveu de Rameau,

8/ wybrane hasła z Encyklopedii,

9/ korespondencja prywatna, wybrane fragmenty.

Efekty uczenia się:

K_W02 Student zna i rozumie w sposób usystematyzowany historię literatury francuskiej XVII i XVIII wieku, w tym chronologię epok i ich ewolucję, najważniejsze daty, nazwiska autorów, tytuły ich utworów oraz zjawiska z zakresu literatury.

K_W03 Student zna i rozumie specjalistyczną terminologię, metodologię, przedmiot i kierunki badań właściwe dla literaturoznawstwa francuskiego.

K_W08 Student zna i rozumie wieloaspektowe powiązania literatury francuskiej z procesami historyczno-kulturowymi.

K_U13 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł.

K_K05 Student jest gotów do dbałości o zachowanie francuskiego dziedzictwa kulturowego.

K_W09 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane wydarzenia z historii Francji XVII i XVIII wieku oraz istotne aspekty i realia jej kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie przedmiotu jest na ocenę i składa się z dwóch etapów:

1/ aktywnego udziału, ustnej analizie oraz interpretacji wybranych fragmentów tekstów; zaliczenia testu cząstkowego odnoszącego się do nabytej wiedzy na zajęciach; a także zaliczenia w klasie pracy pisemnej na zadany temat,

2/ po zaliczeniu pierwszego etapu, odbywa się ustne - końcowe zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malinowska
Prowadzący grup: Monika Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)