Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie : Wokół kompetencji w glottodydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1W-SM-018
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie : Wokół kompetencji w glottodydaktyce
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium ma na celu uwrażliwienie studentów zainteresowanych badaniami glottodydaktycznymi na różnorodność kompetencji rozwijanych i używanych w procesie dydaktycznym.

Skrócony opis:

Seminarium jest poświęcone refleksji i badaniom nad używaniem, rozwijaniem i ewaluacją różnorodnych kompetencji zarówno uczącego się, jak i nauczyciela. Pośród analizowanych kompetencji znajdą się kompetencje ogólne, językowe, a także kompetencje interkulturowa, różnojęzyczna i różnokulturowa . W przypadku nauczyciela uwaga poświęcona zostanie dodatkowo kompetencjom metodycznym, pedagogicznym i interpersonalnym. Jednym z głównych celów seminarium jest analiza oraz przeprowadzenie badania w odniesieniu do wybranych kompetencji. W ramach przygotowania pracy magisterskiej studenci zapoznają się z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi na gruncie nauk pedagogicznych oraz przeprowadzą badanie.

Pełny opis:

Przedmiotem analizy będą między innymi następujące zagadnienia:

• kompetencje ogólne jako podstawa dla rozwijania kompetencji językowych (rola wiedzy, umiejętności praktycznych, uwarunkowań osobowościowych i umiejętności uczenia się w procesie dydaktycznym)

• metody rozwijania i ewaluacji kompetencji lingwistycznej, socjolingwistycznej i pragmatycznej.

• kompetencja interkulturowa, różnokulturowa i różnojęzyczna – specyfika, trudności i wyzwania, role uczniów i nauczyciela.

• kompetencje zawodowe nauczyciela – między teorią a praktyką w kształceniu nauczycieli, osobiste teorie nauczycieli.

• zagadnienia związane z metodologią badań glottodydaktycznych: definiowanie obszaru badawczego, formułowanie problemu badawczego, celowość/brak celowości i zasady formułowania hipotezy badawczej, określanie zmiennych i ich wskaźników, świadomość istnienia i określanie roli zmiennych pośredniczących (interweniujących), zasady dotyczące stosowania różnych metod i technik badawczych (obserwacja, wywiad, ankieta, socjometria).

Szczegółowa tematyka zajęć będzie również uzależniona od naukowych zainteresowań magistrantek/magistrantów.

Literatura:

Beacco J.-C., L’approche par compétences dans l’enseignement des langues, Didier, 2007.

Cadre Européen Commun de référence pour les langues, Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2001.

Defays J.-M., Enseigner le français langue étrangère et seconde. Approche humaniste de la didactique des langues et des cultures, Ed. Mardaga, 2018.

Komorowska H. (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Warszawa : Łośgraf, 2011.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Sujecka-Zając J., Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej, Werset / Instytut Romanistyki UW, 2016.

Szymankiewicz K., Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompetencji zawodowej. Refleksja - Uczenie się - Rozwój., Lublin - Warszawa: Werset, 2017.

Szymankiewicz K., Zając J. (red.), Développer les compétences multiples chez l’apprenant et chez l’enseignant en classe de FLE, Warszawa: Instytut Romanistyki, 2010.

Werbińska D., Skuteczny nauczyciel języka obcego, Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2006.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., Metodologia badań glottodydaktycznych, Avalon, 2010.

Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków: Impuls, 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu I roku seminarium magistranci będą posiadać następujące wiadomości oraz umiejętności merytoryczne i społeczne.

Student:

• ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01)

• zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i terminologię używane do opisu języka i metodyki nauczania języków obcych, rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki (K_W03)

• ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie i metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach (K_W06)

• zna francuskie słownictwo specjalistyczne z zakresu różnych dziedzin (K_W12)

• K_U02 - posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej

- K_U03 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy magisterskiej

- K_U06 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz ich syntetycznego ujmowania

- K_U08 - umie zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych

- K_U13 - potrafi przeprowadzić badanie naukowe w zakresie jednej z dyscyplin: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki

- K_U15 - stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

- K_K01 - dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. kompetencji

- K_K05 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

- K_K06 - prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonywanym zawodem

- K_K09 - interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest systematyczna obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze), analiza lektur,

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu, przedstawienie konspektu oraz wstępnej bibliografii do pracy magisterskiej w drugim semestrze (część merytoryczna i badawcza).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i otrzymania obecności jest zasłanianie nosa i ust maseczką, zgodnie z przepisami zarządzenia nr 112.

W semestrze zimowym 2021/2022 dyżur prowadzącej będzie odbywał się we wtorki 13:30-14:30 / w semestrze letnim 2021/2022 we wtorki 15:00-16:00 stacjonarnie w sali 3036, w przypadku trybu zdalnego nauczania - na platformie ZOOM po wcześniejszym umówieniu sie mailowym najpóźniej do godz. 19:00 poprzedniego dnia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)