Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego - IIIz - Wypowiedź pisemna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-3EE-3C/2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - IIIz - Wypowiedź pisemna II
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

WYPOWIEDŹ PISEMNA /EXPRESSION ÉCRITE

60 godzin, semestr zimowy i letni


napisanie spójnego merytorycznie i stylistycznie artykułu syntetyzującego dokumenty zawarte w dossier o określonej tematyce

Skrócony opis:

WYPOWIEDŹ PISEMNA /EXPRESSION ÉCRITE

60 godzin, semestr zimowy i letni

Program nauczania: a) na podstawie artykułów prasowych i prozy eseistycznej, analiza wypowiedzi argumentacyjnych

b) redagowanie tektów o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekstów argumentacyjnych typu rozprawka na tematy zaproponowane przez wykładowcę

- początkowo w oparciu o dokumentację źródłową zaproponowaną przez wykadowcę (wspólna analiza źródeł, zawartej w nich problematyki i użytej argumentacji);

- następnie w oparciu o dokumentację źródłową (co najmniej 5 źródeł) sporządzoną indywidualnie przez każdego studenta; dokumentacja ta ma być pomocna do przedstawienia problematyki i dokonania wyboru odpowiednich informacji i argumentów.

Pełny opis:

WYPOWIEDŹ PISEMNA /EXPRESSION ÉCRITE

60 godzin, semestr zimowy i letni

Program nauczania: a) na podstawie artykułów prasowych i prozy eseistycznej, analiza wypowiedzi argumentacyjnych : kryteria spójności tekstu ( podział na akapity, budowa akapitu; plan wypowiedzi) i spojnosci argumentacyjnej (typy argumentów); sposoby referowania cudzej mowy (sposoby wyrażania dystansu nadawcy wobec referowanych treści lub solidaryzowania się) oraz sposobów wyrażania i uzasadniania sądów wartościujących.

b) redagowanie tektów o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekstów argumentacyjnych typu rozprawka na tematy zaproponowane przez wykładowcę

- początkowo w oparciu o dokumentację źródłową zaproponowaną przez wykadowcę (wspólna analiza źródeł, zawartej w nich problematyki i użytej argumentacji);

- następnie w oparciu o dokumentację źródłową (co najmniej 5 źródeł) sporządzoną indywidualnie przez każdego studenta; dokumentacja ta ma być pomocna do przedstawienia problematyki i dokonania wyboru odpowiednich informacji i argumentów.

Literatura:

Ruth Amossy, L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, fiction, Nathan, Paris 2000; Jerzy Bralczyk, O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sądów, Katowice 1978; G. Declercq, L'art d'argumenter, Paris 1992; Anna Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998; D. Maingueneau, Initiation aux méthodes de l'analyse du discours, Paris 1976; tenże, Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris 1987; tenże, L'analyse du discours, introduction aux lectures de l'archive, Paris 1991; Jadwiga Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992; M.-J. Reichler-Béguelin et al., Écrire en français, Neuchâtel-Paris 1988.

Efekty uczenia się:

Student

1. ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego

2. zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich

3. ma wiedzę o współczesnych instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej

4. zna wybrane elementy życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji

5. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

6. potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach. Posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi

7. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych - w typowych sytuacjach profesjonalnych

8. potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod

9. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

10. potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu romanistyki w języku polskim i francuskim

11. umie zaprojektować pracę pisemną, w języku francuskim i polskim, przedstawiającą zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych

12. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku francuskim i polskim, przedstawiających zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych

13. posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 ESOKJ w mowie i w piśmie. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną i ustną oraz konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami komunikacji językowej, w tym podstawowe wypowiedzi typu akademickiego – referat, streszczenie, krótki esej.

14. potrafi poprawnie tłumaczyć terminy ekonomiczne z uwzględnieniem różnych kontekstów w Polsce i we Francji. Potrafi przetłumaczyć prosty tekst ekonomiczny z języka polskiego na francuski

15. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności

16. umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania

17. potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy

18. potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym

19. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

20. prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonaniem zawodu

21. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy

22. potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji

23. interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

W skrócie, po ukończeniu zajęć, student powinien

a) umieć sporządzić dokumentację źródłową i, na jej podstawie, zredagować spójny tekst o nastawieniu sprawozdawczo-informacyjnym lub tekst argumentacyjny typu rozprawka, tj.

- umieć postawić tezę oraz znależć argumenty na jej poparcie;

- umieć posługiwać się źródłami (powoływanie się na źródła, ich cytowanie; redagowanie przypisów i bibliografii);

b) umieć przestrzegać zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

c) potrafić dokonać oceny elementów pracy pisemnej innych członków grupy z poszanowaniem ich uczuć.

Metody i kryteria oceniania:

oddanie przez studenta 4 prac w każdym semestrze

końcowa praca zaliczeniowa w semestrze letnim

Il n’y aura pas une épreuve écrite finale. Selon le principe du contrôle continu, vous aurez à remettre huit textes au cours de l’année académique 2013-2014 (à savoir quatre textes par semestre) sur une problématique que vous dégagerez à partir des dossiers qui seront mis à votre disposition. Le neuvième (dernier) devoir sera décisif pour la validation. Le sujet sera choisi par votre enseignant et vous aurez à écrire un article de synthèse reposant sur un dossier que vous constituerez vous-même (au moins 5 sources) en rapport direct avec le sujet. Ainsi, à la différence d’avec l’article de synthèse (en IIe Année), seront notés aussi bien le CHOIX que la MAÎTRISE DE L'INFORMATION.

Ensuite, seront évalués le TRAVAIL D'ÉLABORATION DE LA RÉFLEXION ET LE TRAVAIL DE LA POLYPHONIE DU TEXTE. Tout plagiat sera sévèrement sanctionné. Vous devrez donc :

a) sélectionner, dans les documents retenus, les informations et arguments nécessaires à l'élaboration de votre réflexion ;

b) veiller à la qualité et à l’attribution des idées (présenter des points de vue différents, argumenter, nuancer ; illustrer une réflexion par un choix d’exemples pertinents) ;

c) référencer explicitement les emprunts et les sources : citations exactes, notes de bas de page standard pour les sources, etc. Tout cela pour garder la polyphonie du dossier.

Enfin, vous accorderez une large place au TRAVAIL D'ÉCRITURE : en effet, élaborer une problématique sur un thème imposé suppose que doive être produit un texte logiquement structuré, dont le parcours apporte des preuves au bien-fondé de son argumentaire, à commencer par une introduction (problématisée), suivie d’un développement (plan mis en évidence par la mise en page, paragraphes qui s’enchaînent, progression logique de la réflexion), que vient clôturer une conclusion qui répond à la question posée dans l’introduction.

I. Maîtrise de l’information et élaboration de la réflexion

Utilisation des sources documentaires: regard critique sur les textes (sources, dates, position de l’auteur, fiabilité des informations données) ; capacité à en extraire et utiliser les informations importantes par rapport au thème proposé ; capacité à intégrer ces informations dans une réflexion personnelle. 20

II. Mise en texte

1. Structure de l’introduction (dont le thème et la problématique), de la conclusion; adéquation entre l'introd. et la conclusion; structure et organisation des paragraphes; citations introduites et commentées ; plan du texte (mis en évidence et progressif)

2. Rédaction des références bibliogr. (dans les notes et dans le corps du texte) 15

III. Langue: 20; chaque faute = -0,5 p

min. 20/35 pour I et II ET 10/20 pour la Langue ; barème : 30-35=3 ; 36-40=3,5 ; 41-45=4 ; 46-50=4,5 ; 51-55=5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.