Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekspresja dramatyczna w języku portugalskim II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-EDJP2-01 Kod Erasmus / ISCED: 03.3 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Ekspresja dramatyczna w języku portugalskim II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 1 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest nauka języka portugalskiego poprzez przygotowanie sztuki teatralnej w języku portugalskim. Grupa wybiera sztukę do wykonania w pierwszych klasach, a następnie role i funkcje techniczne (światło, dźwięk, kostiumy, dekoracje itp.) są dzielone między uczniów i rozpoczyna się próby. Pod koniec semestru spektakl jest prezentowany publiczności w warszawskim teatrze.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest nauka języka portugalskiego w nieformalnej sytuacji i atmosferze, która sprzyja przezwyciężaniu barier, jakie napotyka osoba ucząca się nowego języka. Studenci uczą się tekstu sztuki po portugalsku i pracują w tym języku na próbach. Student może wybrać pełnioną w grupie teatralnej funkcję: gra aktorska, tworzenie scenografii, technika światła i dźwięku, itd.

Celem zajęć jest również rozwój wrażliwości estetycznej i wiedzy o teatrze tworzonym w języku portugalskim. Sztuka, którą grupa wystawi pod konie semestru, zostanie wybrana przez studentów na początkowych zajęciach.

Przedmiot nie ma stałego dnia i godziny zajęć. Terminy prób zostaną ustalone na początkowych zajęciach. Zwykle odbywają się późnym popołudniem i w weekendy. Próby trwają około 2 godzin zegarowych i mogą odbywać się częściej niż raz w tygodniu.

Próby odbywają się poza terenem Uniwersytetu, w sali teatralnej, w której zostanie wystawiona sztuka.

Literatura:

Literatura zostanie wybrana na początkowych zajęciach, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza

========================

absolwent zna i rozumie:

— podstawową terminologię nauk humanistycznych w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów, jej źródła, oraz zastosowania (K_W02)

— zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (portugalski) (K_W05)

— fenomeny z zakresu historii, historii literatury i kultury portugalskiego obszaru językowego (K_W06)

— współczesne życie kulturalne Portugalii, Brazylii, Afryki portugalskojęzycznej i Polski (K_W09)

— podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (K_W10)

Umiejętności

========================

absolwent potrafi:

— rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek, oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05)

— merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski (K_U06)

— porozumiewać się w języku polskim i portugalskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek (K_U07)

— określić podstawowe funkcje językoznawcze w procesie tłumaczenia na /z język(a) portugalski(ego) (K_U10)

Kompetencje społeczne

=====================

absolwent jest gotów do

— uczenia się przez całe życie (K_K01)

— podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności (K_K02)

— komunikowania się i współdziałania w społecznościach językowych portugalskich (K_K03)

— określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania (K_K04)

— brania odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata (K_K06)

— aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu (Portugalia/Brazylia/Afryka portugalskojęzyczna) przy wykorzystaniu różnych mediów i form (K_K07)

— śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w portugalskojęzycznym obszarze językowym w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajeciach i próbach (25%)

Odpowiedzialność w realizacji swojego zadania i jakość wykonanej pracy. (75%)

70%-76% — 3

77%-82% — 3+

83%-88% — 4

89%-94% — 4+

95%-98% — 5

99%-100% — 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jose Albuquerque da Costa Dias
Prowadzący grup: Jose Albuquerque da Costa Dias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.