Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka języka portugalskiego w wariancie europejskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-FPE-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka języka portugalskiego w wariancie europejskim
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie z systemem wokalicznym i spółgłoskowym języka portugalskiego w wersji europejskiej. Przybliżenie poprawnej wymowy, zasad akcentuacji, podziału sylabicznego i transkrypcji fonetycznej języka.

Pełny opis:

Tematyka zajęć poświęcona jest następującym zagadnieniom:

1. Fonetyka i fonologia.

1.1. Rodzaje fonetyk.

2. Aparat mowy, narządy fonacyjne, zjawisko fonacji.

3. Samogłoski, dyftongi i tryftongi ustne i nosowe, rozziewy.

4. Spółgłoski i alofony.

5. Dwuznaki.

6. Asymilacje i łączenia międzywyrazowe.

7. Transkrypcja fonetyczna i fonemiczna.

8. Zasady akcentowania wyrazów, akcent główny i poboczny.

9. Podział sylabiczny oraz zasady przenoszenia wyrazów do kolejnego wersu.

Literatura:

1. C. Cunha, L. Cintra, Breve gramática do português contemporâneo;

2. F. Espada Manual de Fonética. Exercícios e explicações;

3. E. Estrela, M. Soares, M. Leitão, Saber Escrever, Saber Falar;

4. J. Szpyra, Wprowadzenie do współczesnej fonologii;

5. P. Vázquez Cuesta, M. Mendes da Luz, Gramática Portuguesa.

Efekty uczenia się:

K_W02 - podstawową terminologię nauk humanistycznych w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów, jej źródła, oraz zastosowania.

K_W03 - metodologię badań w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów.

K_W04 - miejsce studiów nad portugalskim obszarem językowym w systemie nauk humanistycznych oraz ich przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.

K_W06 - fenomeny z zakresu historii, historii literatury i kultury portugalskiego obszaru językowego.

K_U03 - stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów.

K_K02 - podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.. Ocena uzyskana na egzaminie jest równoznaczna z oceną końcową. Skala ocen jest następująca:

• 0-69% – 2,0

• 70-74% – 3,0

• 75-79% – 3,5

• 80-84% – 4,0

• 85-89% – 4,5

• 90-100% – 5,0

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Belina
Prowadzący grup: Michał Belina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)