Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-GOJH-11-W Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan hispanistyki stosowanej 1 rok 1 stopnia wiecz.
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, hispanistycznych wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 4.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane przede wszystkim z opisem języka hiszpańskiego: historycznym,

socjolingwistycznym, fonetycznym, fonologicznym, ale take i z morfologicznym, składniowym, semantycznym i pragmatycznym. Studenci,

z podstawową znajomością języka hiszpańskiego, zapoznają się z teorią gramatyki opisowej i specjalistycznym nazewnictwem tej

dziedziny. Posiadaną już wiedzę praktyczną poszerzą o aspekt teoretyczny niezbędny w opisie zjawisk językoznawczych, w badaniach i

analizach językowych.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane przede wszystkim z opisem języka hiszpańskiego: historycznym,

socjolingwistycznym, fonetycznym, fonologicznym, ale take i z morfologicznym, składniowym, semantycznym i pragmatycznym.

Pełny opis:

Przewidzianych jest 6 tematów związanych z ogólnymi informacjami na temat historii, rozwoju i sytuacji i języka hiszpańskiego.

Dodatkowo, poruszone zostaną kwestie dotyczące socjolingwistyki i pragmatyki w sposób praktyczny.

Ponadto, kurs obejmuje podstawowe zjawiska fonologiczne języka hiszpańskiego, takie jak system fonologiczny i jego struktura; realizacja

fonemów (wariancja, neutralizacja); reguły fonotaktyczne (budowa sylaby); akcent (typ, miejsce i funkcja), etc.

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy ogólnej z zakresu fonetyki i fonologii, ze szczególnym ukierunkowaniem na fonetykę i fonologię

języka hiszpańskiego. Studenci ćwiczą zasób fonetyczny i fonologiczny standardowego wariantu wymowy (kastylijskiego), jak również

praktycznie analizują główne różnice między nim a innymi wariantami. Ponadto ćwiczą zasady akcentowania i główne wzory intonacji.

Studenci ćwiczą warianty przydatne podczas posługiwania się językiem: poprawną wymowę, akcentowanie i intonację, umiejętność

dzielenia sylabicznego i łączenia międzywyrazowego, poprawny zapisu fonetycznego i ortograficzny.

Konwersatorium przewiduje zarówno przekaz wiedzy teoretycznej, jak i praktyczne ćwiczenia pozwalające ją ugruntować.

POSZCZEGÓLNE BLOKI TEMATYCZNE:

1. Presentación

I. ORIGEN DE LA LENGUA ESPAÑOLA

2. El español. Origen y situación actual

3. El español. Origen y evolución 1

4. El español. Origen y evolución 2

II. SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA

5. Situación lingüística de España 1

6. Situación lingüística de España 2

7. Estratificación geográfica del español

III. VOCALES Y DIPTONGOS

8. Vocales simples –sonidos aislados y en cadena hablada

9. Diptongos y triptongos: sonidos aislados y en cadena hablada

IV. FENÓMENOS LINGÜÍSTICOS DEL ESPAÑOL ACTUAL

10. Seseo, ceceo, nasalización, sonorización, palatalización, prosodia y otros fenómenos fonéticos en español

V. CONSONANTES

11. Consonantes parte 1: sonidos isolados

12. Consonantes parte 2: sonidos oclusivos y fricativos aislados

13. Consonantes parte 3: sonidos africados, laterales y vibrantes aislados

VI. PROCESOS FONÉTICOS ENCADENADOS

14. Silabificación. Acento frásico.

15. Sonidos en cadenas habladas (encadenamientos). Tonalidad y prosodia

Literatura:

Nowikow, W. (1992): Fonetyka hiszpańska, Warszawa, PWN.

Nowikow, W. i Szałek, J.: Introducción a la fonética y fonología españolas, Poznań 2001, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Linde-Usiekniewicz, J.; Jakubowska, https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/

edytujPrzedmiot&prz_kod=3305-GOJH-11w; Jaskot, M.; Sobański, T. (2010) Gramática descriptiva del español. Temas básicos.

Morfología. Warszawa, Academica.

Linde-Usiekniewicz, J y Wiltos, A. (2013) Gramática descriptiva del español. Temas básicos. Parte II. Sintaxis. Warszawa, Academica,

ALCINA, J. y BLECUA, J.M. (1982): Gramática española, Ariel, Barcelona.

Literatura uzupełniająca:

Alarcos Llorach, E. (2002), Gramática de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.

Bosque, I., Demonte, V. (1999), Gramática descriptiva de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.

Real Academia Española; Asociación de Academias Americanas (2010), Nueva gramática de la lengua española, Espasa Libros S.L.U.,

Barcelona.

Real Academia Española; Asociación de Academias de la Lengua Española (2011), Nueva gramática de la lengua española. Fonética y

Fonología, Espasa Libros S.L.U., Barcelona.

Real Academia Española; Asociación de Academias de la Lengua Española (2002), Ortografía de la lengua española, Espasa Libros

S.L.U., Barcelona.

Sarmiento, R. (1999), Manual de corrección gramatical y de estilo. SGEL, Madrid.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student nabywa niezbędne umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne:

WIEDZĘ -absolwent zna i rozumie-:

K_W01 (P6S_WG) w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o

kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych

K_W03 (P6S_WG) podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące obszary gramatyki opisowej, w tym fonetyki,

morfologii, składni, pragmatyki i słownictwa;

K_W07 (P6S_WG) w podstawowym stopniu mechanizmy ewolucji języka hiszpańskiego oraz jego cechy w poszczególnych epokach oraz

w sposób usystematyzowany historię języka hiszpańskiego, jego rozwój i wzajemne wpływy innych języków zawsze w odniesieniu do

języków iberyjskich;;

K_W08 (P6S_WG) podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia);

UMIEJĘTNOŚCI -absolwent potrafi-:

K_U01 (P6S_UW) czytać teksty zredagowane w języku hiszpańskim;

K_U02 (P6S_UK) przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim;

K_U03 (P6S_UW) rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historycznokulturowym

oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych,

opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 (P6S_UW) napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim ilub hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod

oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

K_U06 (P6S_UW) Przygotować wystąpienia ustne w języku polskim lub hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz

właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

K_U07 (P6S_UO) planować i organizować pracę, współdziałać w zespole;

K_U08 (P6S_UK) posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie wystarczającym na opis zjawisk omawianych na zajęciach;

K_U10 (P6S_UK) Porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu wybranych

obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE -absolwent jest gotów do-:

K_K01 (P6S_KK) krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 (P6S_KR) przestrzegania zasad etyki zawodowej;

K_K03 (P6S_KR) aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz potrafi pracować w

zespole pełniąc różne role

K_K04 (P6S_KR) śledzenia współczesnych procesów i zjawisk językowych zachodzących w języku Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Metody i kryteria oceniania:

KONWERSATORIUM kończy się egzaminem. Na ocenę końcową składają się:

1) obecności na zajęciach,

2) egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej 70%,

3) aktywność na zajęciach oraz oceny z prac domowych 30%.

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu należy zdobyć 60% z 3 powyżej wymienionych kryteriów łącznie.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 84% - 89%

4 = 77% - 83%

3+ = 70% - 76%

3 = 60% - 69%

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Marta Kacprzak, Edyta Waluch de la Torre
Prowadzący grup: Magdalena Adamczyk, Marta Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.