Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański specjalistyczny a przekład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-JHSP-01 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański specjalistyczny a przekład
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki języka polskiego i hiszpańskiego.

Student posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego i polskiego odpowiadającą co najmniej poziomowi B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest adresowany do studentów II i III roku studiów licencjackich zainteresowanych zaznajomieniem się z terminologią oraz aspektami składniowymi i gramatycznymi występującymi w hiszpańskich i polskich tekstach oraz dokumentach o charakterze prawniczym, handlowym, ekonomicznym, medycznym, technicznym czy publicystycznym. Przeznaczony jest on również dla osób, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski elementów charakterystycznych dla różnego rodzaju dyskursów specjalistycznych.

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z hiszpańsko-polską terminologią specjalistyczną i ogólną oraz stylami funkcjonalnymi charakterystycznymi dla tekstów prawniczych, handlowych, ekonomicznych, medycznych, technicznych i publicystycznych.

Podczas pracy z tego rodzaju tekstami, szczególny nacisk zostanie położony na nabycie umiejętności praktycznych związanych z:

- analizą i interpretacją dyskursów specjalistycznych,

- poszukiwaniem znaczeń terminów specjalistycznych,

- poprawnym rozumieniem terminów ogólnych, form składniowych i gramatycznych stosowanych w kontekstach specjalistycznych,

- detekcją potencjalnych elementów polisemicznych i tzw. „fałszywych przyjaciół”, niezbędną do poprawnego rozumienia i, w konsekwencji, tłumaczenia konkretnych rodzajów tekstów i dyskursów,

- poszukiwaniem polskich ekwiwalentów formalnych i funkcjonalnych dla hiszpańskich określeń, sformułowań, form gramatycznych i styli funkcjonalnych charakterystycznych dla danego dyskursu specjalistycznego.

Zajęcia będą polegać na pracy z hiszpańskimi i polskimi tekstami paralelnymi. Na podstawie ich analiz studenci opracują swoje własne bazy terminologiczne, dzięki czemu podniosą swoje kompetencje językowe oraz zdobędą elementarne przygotowanie do wykonywania tłumaczeń hiszpańsko-polskich, a także do dalszego kształcenia w tej dziedzinie. Analizy tekstów specjalistycznych omawianych w trakcie zajęć wspomagane będą ćwiczeniami z zakresu parafrazy oraz przekładu interlingwalnego (z języka hiszpańskiego na język polski). Poprzez realizację tego typu zadań studenci zyskają świadomość złożoności języka, uzależnionej od kontekstu zmienności jego znaczeń, nauczą się odróżniać i rozumieć różne jego rejestry i style.

Jednym z celów zajęć jest zapoznanie studentów ze stosowanymi przez tłumaczy i stanowiącymi alternatywę dla źródeł leksykograficznych (takich jak słowniki czy glosariusze) narzędziami pracy, które wspomagają proces przekładu. Będące jednym z tych narzędzi i wspomniane wcześniej teksty równoległe stanowią niejednokrotnie punkt odniesienia umożliwiający odnalezienie w języku docelowym ekwiwalentów konkretnych terminów czy bardziej rozbudowanych sformułowań. Posługiwanie się nimi w procesie tłumaczenia pozwala uniknąć niezamierzonej egzotyzacji przekładu.

Ze względu na specyfikę zagadnień poruszanych podczas kursu (wymuszającą ujęcie komparatystyczne) oraz charakter zajęć (praca na tekstach paralelnych), będą one prowadzone zarówno w języku hiszpańskim, jak i polskim.

RAMY PROGRAMOWE

(Zakres przedstawionych poniżej ram programowych ma charakter orientacyjny. Może zostać poszerzony lub zawężony w zależności od postępów grupy, zainteresowania studentów daną tematyką oraz możliwości czasowych).

1. Hiszpańskie i polskie dokumenty medyczne (porównanie terminologii pojawiającej się w polskich i hiszpańskich dokumentach medycznych oraz ulotkach informacyjnych na temat wybranych leków).

2. Hiszpańskie i polskie umowy handlowe (umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, etc.) – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

3. Hiszpańskie i polskie umowy cywilno-prawne (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, etc.) – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

4. Hiszpańskie i polskie teksty prasowo-publicystyczne.

5. Hiszpańska i polska terminologia podatkowa – analiza wybranych aktów normatywnych i dokumentów.

6. Hiszpańskie i polskie akty notarialne i pisma sądowe – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

7. Hiszpańska i polska terminologia unijna (porównanie terminologiczne wybranych aktów prawnych z bazy EUR-Lex).

8. Hiszpańskie i polskie dokumenty metrykalne – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

9. Wikipedia jako źródło polsko-hiszpańskich tekstów paralelnych pomocnych(?) w pracy tłumacza.

10. Hiszpański i polski język korporacyjny (analiza polskich i hiszpańskich wersji stron internetowych wybranych firm o zasięgu międzynarodowym).

Literatura:

ABEGG Birgit, MORENO, Juliana (2002) 100 listów język hiszpański. Langenscheidt.

ALCARAZ VARÓ, Enrique, HUGHES, Brian (2009) El español jurídico. Barcelona, Editorial Ariel S.A.

CARBÓ MARRO, C., MORA SÁNCHEZ, M.A. (2012) De la ley. Manual de español jurídico. Madrid, SGEL.

DE JUAN, C.R., FERNÁNDEZ, J.A. (2010) Temas de derecho. Manual para la preparación del español en el ámbito jurídico. Madrid, Editorial Edinumen.

JOPEK-BOSIACKA, Anna (2008) Przekład prawny i sądowy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

KARDYNI, Mieszko A., ROGOZIŃSKI, Paweł (2013) Słownik medyczny hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański. Kraków, Dr Lex.

KIERZKOWSKA, Danuta (2007) Tłumaczenie prawnicze. Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

KOMARNICKI, Mieczysław et al. (2010) Słownik terminologii prawniczej: hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

KOMARNICKI, Mieczysław et al. (2015) Słownik terminologii prawniczej polsko-hiszpański / Diccionario de términos legales polaco-español. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

KUŹNIK, Anna, PODLEŚNY, Beata (2014) Documentos españoles: recopilación para traductores y otros profesionales de lengua. Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

MAJEWSKA-BARTKOWIAK, Elżbieta, CANO SANTANA, Eduardo (2006) Słownik handlowo-finansowy: polsko-hiszpański, hiszpańsko-polski. Warszawa, Wydawnictwo Poltext.

SUPERA-MARKOWSKA, Maria (2009) Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

Źródła (dokumenty) internetowe:

- http://eur-lex.europa.eu/

- Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/du/1982/s/17/127

- Boletín Oficial de Estado http://boe.es/diario_boe/

- Documento único europeo de contratación https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios https://www.aemps.gob.es/

- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl/pl

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01),

- ma podstawową wiedzę o miejscu iberystyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W01),

- zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, rozumie jej źródła oraz zastosowania, a także ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i przekładem (K_W03, K_W08),

- ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka hiszpańskiego i polskiego (K_W03)

- ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń (K_W07, K_W08),

- potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje (K_U04),

- potrafi określić podstawowe funkcje językoznawcze w procesie tłumaczenia (K_U03),

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01),

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka hiszpańskiego i polskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (K_K01, K_K04).

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (K_K02),

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza tekstów hiszpańskojęzycznych na język polski (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Studenci będą analizować udostępnione przez wykładowcę teksty paralelne, poszukując w nich ekwiwalentów terminologiczno-funkcjonalnych wskazanych przez prowadzącą jednostek leksykalnych i sformułowań i opracowując na tej podstawie własne bazy terminologiczne. Zadania te będą realizowane w oparciu o pracę indywidualną lub w parach, której wyniki będą następnie komentowane na forum grupy.

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie następujących kryteriów:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) – 10%

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 10%

3. Kolokwium zaliczeniowe (przetłumaczenie wybranych przez prowadzącą, osadzonych w konkretnych kontekstach terminów i sformułowań, które były omawiane podczas kursu) – 40%

4. Sporządzenie własnej hiszpańsko-polskiej bazy terminologicznej dotyczącej wybranej tematyki specjalistycznej na podstawie znalezionego przez siebie źródła zawierającego teksty paralelne (minimum 100 haseł) – 40%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kacprzak
Prowadzący grup: Marta Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs jest adresowany do studentów II i III roku studiów licencjackich zainteresowanych zaznajomieniem się z terminologią oraz aspektami składniowymi i gramatycznymi występującymi w hiszpańskich i polskich tekstach oraz dokumentach o charakterze prawniczym, handlowym, ekonomicznym, medycznym, technicznym czy publicystycznym. Przeznaczony jest on również dla osób, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski elementów charakterystycznych dla różnego rodzaju dyskursów specjalistycznych.

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z hiszpańsko-polską terminologią specjalistyczną i ogólną oraz stylami funkcjonalnymi charakterystycznymi dla tekstów prawniczych, handlowych, ekonomicznych, medycznych, technicznych i publicystycznych.

Podczas pracy z tego rodzaju tekstami, szczególny nacisk zostanie położony na nabycie umiejętności praktycznych związanych z:

- analizą i interpretacją dyskursów specjalistycznych,

- poszukiwaniem znaczeń terminów specjalistycznych,

- poprawnym rozumieniem terminów ogólnych, form składniowych i gramatycznych stosowanych w kontekstach specjalistycznych,

- detekcją potencjalnych elementów polisemicznych i tzw. „fałszywych przyjaciół”, niezbędną do poprawnego rozumienia i, w konsekwencji, tłumaczenia konkretnych rodzajów tekstów i dyskursów,

- poszukiwaniem polskich ekwiwalentów formalnych i funkcjonalnych dla hiszpańskich określeń, sformułowań, form gramatycznych i styli funkcjonalnych charakterystycznych dla danego dyskursu specjalistycznego.

Zajęcia będą polegać na pracy z hiszpańskimi i polskimi tekstami paralelnymi. Na podstawie ich analiz studenci opracują swoje własne bazy terminologiczne, dzięki czemu podniosą swoje kompetencje językowe oraz zdobędą elementarne przygotowanie do wykonywania tłumaczeń hiszpańsko-polskich, a także do dalszego kształcenia w tej dziedzinie. Analizy tekstów specjalistycznych omawianych w trakcie zajęć wspomagane będą ćwiczeniami z zakresu parafrazy oraz przekładu interlingwalnego (z języka hiszpańskiego na język polski). Poprzez realizację tego typu zadań studenci zyskają świadomość złożoności języka, uzależnionej od kontekstu zmienności jego znaczeń, nauczą się odróżniać i rozumieć różne jego rejestry i style.

Jednym z celów zajęć jest zapoznanie studentów ze stosowanymi przez tłumaczy i stanowiącymi alternatywę dla źródeł leksykograficznych (takich jak słowniki czy glosariusze) narzędziami pracy, które wspomagają proces przekładu. Będące jednym z tych narzędzi i wspomniane wcześniej teksty równoległe stanowią niejednokrotnie punkt odniesienia umożliwiający odnalezienie w języku docelowym ekwiwalentów konkretnych terminów czy bardziej rozbudowanych sformułowań. Posługiwanie się nimi w procesie tłumaczenia pozwala uniknąć niezamierzonej egzotyzacji przekładu.

Ze względu na specyfikę zagadnień poruszanych podczas kursu (wymuszającą ujęcie komparatystyczne) oraz charakter zajęć (praca na tekstach paralelnych), będą one prowadzone zarówno w języku hiszpańskim, jak i polskim.

RAMY PROGRAMOWE

(Zakres przedstawionych poniżej ram programowych ma charakter orientacyjny. Może zostać poszerzony lub zawężony w zależności od postępów grupy, zainteresowania studentów daną tematyką oraz możliwości czasowych).

1. Hiszpańskie i polskie dokumenty medyczne (porównanie terminologii pojawiającej się w polskich i hiszpańskich dokumentach medycznych oraz ulotkach informacyjnych na temat wybranych leków).

2. Hiszpańskie i polskie umowy handlowe (umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, etc.) – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

3. Hiszpańskie i polskie umowy cywilno-prawne (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, etc.) – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

4. Hiszpańskie i polskie teksty prasowo-publicystyczne.

5. Hiszpańska i polska terminologia podatkowa – analiza wybranych aktów normatywnych i dokumentów.

6. Hiszpańskie i polskie akty notarialne i pisma sądowe – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

7. Hiszpańska i polska terminologia unijna (porównanie terminologiczne wybranych aktów prawnych z bazy EUR-Lex).

8. Hiszpańskie i polskie dokumenty metrykalne – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

9. Wikipedia jako źródło polsko-hiszpańskich tekstów paralelnych pomocnych(?) w pracy tłumacza.

10. Hiszpański i polski język korporacyjny (analiza polskich i hiszpańskich wersji stron internetowych wybranych firm o zasięgu międzynarodowym).

Literatura:

ABEGG Birgit, MORENO, Juliana (2002) 100 listów język hiszpański. Langenscheidt.

ALCARAZ VARÓ, Enrique, HUGHES, Brian (2009) El español jurídico. Barcelona, Editorial Ariel S.A.

CARBÓ MARRO, C., MORA SÁNCHEZ, M.A. (2012) De la ley. Manual de español jurídico. Madrid, SGEL.

DE JUAN, C.R., FERNÁNDEZ, J.A. (2010) Temas de derecho. Manual para la preparación del español en el ámbito jurídico. Madrid, Editorial Edinumen.

JOPEK-BOSIACKA, Anna (2008) Przekład prawny i sądowy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

KARDYNI, Mieszko A., ROGOZIŃSKI, Paweł (2013) Słownik medyczny hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański. Kraków, Dr Lex.

KIERZKOWSKA, Danuta (2007) Tłumaczenie prawnicze. Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

KOMARNICKI, Mieczysław et al. (2010) Słownik terminologii prawniczej: hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

KOMARNICKI, Mieczysław et al. (2015) Słownik terminologii prawniczej polsko-hiszpański / Diccionario de términos legales polaco-español. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

KUŹNIK, Anna, PODLEŚNY, Beata (2014) Documentos españoles: recopilación para traductores y otros profesionales de lengua. Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

MAJEWSKA-BARTKOWIAK, Elżbieta, CANO SANTANA, Eduardo (2006) Słownik handlowo-finansowy: polsko-hiszpański, hiszpańsko-polski. Warszawa, Wydawnictwo Poltext.

SUPERA-MARKOWSKA, Maria (2009) Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

Źródła (dokumenty) internetowe:

- http://eur-lex.europa.eu/

- Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/du/1982/s/17/127

- Boletín Oficial de Estado http://boe.es/diario_boe/

- Documento único europeo de contratación https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios https://www.aemps.gob.es/

- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl/pl

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą na platformie Zoom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kacprzak
Prowadzący grup: Marta Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs jest adresowany do studentów II i III roku studiów licencjackich zainteresowanych zaznajomieniem się z terminologią oraz aspektami składniowymi i gramatycznymi występującymi w hiszpańskich i polskich tekstach oraz dokumentach o charakterze prawniczym, handlowym, ekonomicznym, medycznym, technicznym czy publicystycznym. Przeznaczony jest on również dla osób, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski elementów charakterystycznych dla różnego rodzaju dyskursów specjalistycznych.

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z hiszpańsko-polską terminologią specjalistyczną i ogólną oraz stylami funkcjonalnymi charakterystycznymi dla tekstów prawniczych, handlowych, ekonomicznych, medycznych, technicznych i publicystycznych.

Podczas pracy z tego rodzaju tekstami, szczególny nacisk zostanie położony na nabycie umiejętności praktycznych związanych z:

- analizą i interpretacją dyskursów specjalistycznych,

- poszukiwaniem znaczeń terminów specjalistycznych,

- poprawnym rozumieniem terminów ogólnych, form składniowych i gramatycznych stosowanych w kontekstach specjalistycznych,

- detekcją potencjalnych elementów polisemicznych i tzw. „fałszywych przyjaciół”, niezbędną do poprawnego rozumienia i, w konsekwencji, tłumaczenia konkretnych rodzajów tekstów i dyskursów,

- poszukiwaniem polskich ekwiwalentów formalnych i funkcjonalnych dla hiszpańskich określeń, sformułowań, form gramatycznych i styli funkcjonalnych charakterystycznych dla danego dyskursu specjalistycznego.

Zajęcia będą polegać na pracy z hiszpańskimi i polskimi tekstami paralelnymi. Na podstawie ich analiz studenci opracują swoje własne bazy terminologiczne, dzięki czemu podniosą swoje kompetencje językowe oraz zdobędą elementarne przygotowanie do wykonywania tłumaczeń hiszpańsko-polskich, a także do dalszego kształcenia w tej dziedzinie. Analizy tekstów specjalistycznych omawianych w trakcie zajęć wspomagane będą ćwiczeniami z zakresu parafrazy oraz przekładu interlingwalnego (z języka hiszpańskiego na język polski). Poprzez realizację tego typu zadań studenci zyskają świadomość złożoności języka, uzależnionej od kontekstu zmienności jego znaczeń, nauczą się odróżniać i rozumieć różne jego rejestry i style.

Jednym z celów zajęć jest zapoznanie studentów ze stosowanymi przez tłumaczy i stanowiącymi alternatywę dla źródeł leksykograficznych (takich jak słowniki czy glosariusze) narzędziami pracy, które wspomagają proces przekładu. Będące jednym z tych narzędzi i wspomniane wcześniej teksty równoległe stanowią niejednokrotnie punkt odniesienia umożliwiający odnalezienie w języku docelowym ekwiwalentów konkretnych terminów czy bardziej rozbudowanych sformułowań. Posługiwanie się nimi w procesie tłumaczenia pozwala uniknąć niezamierzonej egzotyzacji przekładu.

Ze względu na specyfikę zagadnień poruszanych podczas kursu (wymuszającą ujęcie komparatystyczne) oraz charakter zajęć (praca na tekstach paralelnych), będą one prowadzone zarówno w języku hiszpańskim, jak i polskim.

RAMY PROGRAMOWE

(Zakres przedstawionych poniżej ram programowych ma charakter orientacyjny. Może zostać poszerzony lub zawężony w zależności od postępów grupy, zainteresowania studentów daną tematyką oraz możliwości czasowych).

1. Hiszpańskie i polskie dokumenty medyczne (porównanie terminologii pojawiającej się w polskich i hiszpańskich dokumentach medycznych oraz ulotkach informacyjnych na temat wybranych leków).

2. Hiszpańskie i polskie umowy handlowe (umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, etc.) – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

3. Hiszpańskie i polskie umowy cywilno-prawne (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, etc.) – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

4. Hiszpańskie i polskie teksty prasowo-publicystyczne.

5. Hiszpańska i polska terminologia podatkowa – analiza wybranych aktów normatywnych i dokumentów.

6. Hiszpańskie i polskie akty notarialne i pisma sądowe – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

7. Hiszpańska i polska terminologia unijna (porównanie terminologiczne wybranych aktów prawnych z bazy EUR-Lex).

8. Hiszpańskie i polskie dokumenty metrykalne – porównanie makrostrukturalne i terminologiczne.

9. Wikipedia jako źródło polsko-hiszpańskich tekstów paralelnych pomocnych(?) w pracy tłumacza.

10. Hiszpański i polski język korporacyjny (analiza polskich i hiszpańskich wersji stron internetowych wybranych firm o zasięgu międzynarodowym).

Literatura:

ABEGG Birgit, MORENO, Juliana (2002) 100 listów język hiszpański. Langenscheidt.

ALCARAZ VARÓ, Enrique, HUGHES, Brian (2009) El español jurídico. Barcelona, Editorial Ariel S.A.

CARBÓ MARRO, C., MORA SÁNCHEZ, M.A. (2012) De la ley. Manual de español jurídico. Madrid, SGEL.

DE JUAN, C.R., FERNÁNDEZ, J.A. (2010) Temas de derecho. Manual para la preparación del español en el ámbito jurídico. Madrid, Editorial Edinumen.

JOPEK-BOSIACKA, Anna (2008) Przekład prawny i sądowy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

KARDYNI, Mieszko A., ROGOZIŃSKI, Paweł (2013) Słownik medyczny hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański. Kraków, Dr Lex.

KIERZKOWSKA, Danuta (2007) Tłumaczenie prawnicze. Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

KOMARNICKI, Mieczysław et al. (2010) Słownik terminologii prawniczej: hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

KOMARNICKI, Mieczysław et al. (2015) Słownik terminologii prawniczej polsko-hiszpański / Diccionario de términos legales polaco-español. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

KUŹNIK, Anna, PODLEŚNY, Beata (2014) Documentos españoles: recopilación para traductores y otros profesionales de lengua. Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

MAJEWSKA-BARTKOWIAK, Elżbieta, CANO SANTANA, Eduardo (2006) Słownik handlowo-finansowy: polsko-hiszpański, hiszpańsko-polski. Warszawa, Wydawnictwo Poltext.

SUPERA-MARKOWSKA, Maria (2009) Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

Źródła (dokumenty) internetowe:

- http://eur-lex.europa.eu/

- Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/du/1982/s/17/127

- Boletín Oficial de Estado http://boe.es/diario_boe/

- Documento único europeo de contratación https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios https://www.aemps.gob.es/

- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl/pl

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą na platformie Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.