Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego I - fonetyka i fonologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF52W-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego I - fonetyka i fonologia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z fonetyki i fonologii języka fińskiego. Prowadzony jest w języku fińskim.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z opisem języka fińskiego na poziomie fonetyki oraz fonologii. Na wykładzie omawiane są podstawowe pojęcia i zagadnienia z tych dziedzin (narządy mowy, opis artykulacyjny samogłosek i spółgłosek, upodobnienia głosek, pojęcie fonemu i allofonu, opozycje fonologiczne, harmonia wokaliczna, fonotaktyka, cechy prozodyczne języka fińskiego) w oparciu o najnowsze prace z językoznawstwa fińskiego.

Literatura:

Hakulinen, Lauri. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Tummavuoren Kirjapaino Oy. Vantaa 2000.

Hyperkielioppi – multimediasovellus suomen kieliopista ja murteista sekä kirjakielen kehityksestä ja huollosta. Koostanut Erkki Savolainen. Finn Lectura 1997.

Häkkinen, Kaisa. Kielitieteen perusteet. SKS. Helsinki 2003.

Iso suomen kielioppi (ISK). Auli Hakulinen (toim.). SKS. Helsinki 2004 (2005), § 1-39

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Laaksonen, Kaino & Lieko, Anneli. Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. Finn Lectura. Helsinki 2003.

Lehtinen, Tapani. Kielen vuosituhannet. SKS. Helsinki 2007.

Suomi, Kari & Toivanen, Juhani & Ylitalo, Riikka. Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet. Gaudeamus. Tampere 2006.

Wiik, Kalevi. Fonetiikan perusteet. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo – Helsinki – Juva 1981.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładów student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania w zakresie fonetyki i fonologii języka fińskiego (K_W01)

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki w zakresie fonetyki i fonologii języka kierunkowego (języka fińskiego) (K_W02)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie w zakresie fonetyki i fonologii języka fińskiego (K_W03)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w zakresie fonetyki i fonologii języka fińskiego (K_U01)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

Szczegółowe efekty uczenia się:

Student

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu fonetyki oraz fonologii w języku fińskim

- orientuje się w podstawowych problemach opisu fonetycznego i fonologicznego języka fińskiego (takich jak klasyfikacja głosek, inwentarz fonemów w języku fińskim)

- posiada elementarną wiedzę o metodologii badań fonetycznych i fonologicznych

- potrafi wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje niezbędne do udziału w zajęciach

- posiada umiejętność czytania tekstów fińskojęzycznych z zakresu fonetyki oraz fonologii

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby stałego dokształcania się

- potrafi współdziałać i pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy ustny zawierający wiedzę teoretyczną z wykładów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.