Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie językoznawcze II - linia węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMW3S-J Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie językoznawcze II - linia węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Seminaria magisterskie językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie seminarium magisterskiego na I roku studiów magisterskich.

Skrócony opis:

Wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, przede wszystkim z uwzględnieniem tematyki przygotowywanych prac magisterskich.

Wybrane problemy metodologii badań lingwistycznych, opisu i prezentacji danych językowych.

Pełny opis:

Wybrane problemy metodologii lingwistycznej:

problemy i metody opisu strukturalistycznego i badań kognitywnych nad językiem.

Problemy struktury tekstu naukowego (związane z pisaniem pracy magisterskiej).

Wybrane problemy współczesnego językoznawstwa (z uwzględnieniem tematyki przygotowywanych prac magisterskich

Literatura:

Wybrane przez studentów poradniki pisania pracy dyplomowej, np.:

Eco U.: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa 2007,

Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Kraków 2001,

Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa 2000,

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską: poradnik dla studentów. Kraków 2009,

Zaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Warszawa 1995,

Zendrowski J.: Jak pisać i bronić? Wskazówki metodologiczne. Warszawa 2007.

Wybrane pozycje literatury językoznawczej jako przykład tekstu naukowego z zakresu lingwistyki.

Literatura przedmiotu związana z tematyką przygotowywanych prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (S1_W01)

zna terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym (S1_W02)

zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania (S1_W03)

ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą (S1_W05)

ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej (S1_W09)

ma pogłębioną wiedzę o miejscu ugrofinistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (S1_W10)

potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (S1_U01)

posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryg. rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych (S1_U02)

potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (S1_U03)

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań (S1_U05)

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (S1_K03)

rozumie potrzebę uczestniczenia w kulturze studiowanego regionu (Węgier), korzystając z różnych mediów i form, potrafi inspirować inne osoby i organizować odpowiednie przedsięwzięcia (S1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena pracy nad rozprawą magisterską (prezentowanej w postaci referatów cząstkowych), referowania i dyskusji literatury przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.