Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lingwistyka edukacyjna (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M12S17SJ03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka edukacyjna (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zastosowań językoznawstwa w nauczaniu języków obcych, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego. W trakcie zajęć zostaną omówione kwestie tekstologii, analizy dyskursu, pragmatyki i komunikacji międzykulturowej w kontekście metodyki nauczania języka włoskiego jako obcego. Przedmiot stanowi część cyklu zajęć w ramach programu DITALS.

Pełny opis:

Program ramowy obejmuje zastosowania językoznawstwa w nauczaniu języków obcych, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego. Zajęcia są podzielone na cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy określenia zakresu badań i metodologii lingwistyki edukacyjnej. Drugi przedstawia koncepcje lingwistyczne (wywodzące się z lingwistyki tekstu i analizy dyskursu), użyteczne w nauczaniu obcokrajowców tworzenia różnych gatunków tekstów. Trzeci blok wprowadza zagadnienia pragmatyki w odniesieniu do nauczania włoskiego jako języka obcego. Czwarty blok dotyczy teorii komunikacji międzykulturowej i sposobów ich praktycznego wykorzystywania na zajęciach z języka włoskiego. Przedmiot stanowi część cyklu zajęć w ramach programu DITALS.

Literatura:

Materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. następujące pozycje bibliograficzne:

1. PICHASSI, M. (1999): Fondamenti di glottodidattica. Temi e problemi della didattica linguistica. Perugia: Guerra Edizioni.

2. BALBONI, P.E. (1994): Didattica dell’italiano a stranieri. Roma: Bonacci Edizioni.

3. Balboni P.E. (2000): Dizionario di glottodidattica, Perugia: Guerra Edizioni.

4. De Marco A. (2007): Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera. Firenze: Carocci.

5. RICUCCI, M. (2014): Storia della glottodidattica. Roma: Armando Editore.

6. DIADORI, P. (ed.) (2001): Insegnare italiano a stranieri. Firenze: Le Monnier.

7. CILIBERTI A. (1997): Manuale di glottodidattica: per una cultura dell’insegnamento linguistico. Firenze: La Nuova Italia.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i obecność), poztytwny wynik ze śródsemestralnych kolokwiów kontrolnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.