Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia Badań Językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S17MBJ Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Metodologia Badań Językoznawczych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Metodologie na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia metodologii badań naukowych w dziedzinie językoznawstwa. Omawiane są podstawowe zagadnienia metodologii nauk, praktyczne aspekty pracy badawczej językoznawcy, konstrukcja tekstu naukowego z dziedziny językoznawstwa oraz wybrane kierunki teoretyczno-metodologiczne we współczesnym językoznawstwie.

Przedmiot jest związany z innymi zajęciami językoznawczymi z II etapu studiów (proseminarium i seminarium z językoznawstwa oraz – na studiach zaocznych - z metodyki nauczania języka włoskiego).

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Język i komunikacja jako obiekt badań naukowych (pojęcie języka i metajęzyka)

• Podstawowe zagadnienia metodologii nauk (pojęcie metody, metodologii, relacje między teorią a metodą; metody jakościowe i ilościowe w językoznawstwie)

• Praktyczne aspekty pracy badawczej językoznawcy: skonstruowanie projektu badawczego (pytanie badawcze, cel badania, wykonalność badania), metody zbierania korpusu (np. elicytacja, badania terenowe, praca ze słownikiem, praca z tekstami); opracowywanie danych (porządkowanie, opracowanie ilościowe i jakościowe), interpretacja danych (teoria i metoda zastosowane w wyjaśnianiu lingwistycznym: w jaki sposób wybory teoretyczno-metodologiczne wpływają na interpretację zebranego materiału)

• Konstrukcja tekstu naukowego z dziedziny językoznawstwa (struktura tekstu, podział tekstu na części, formalne wymogi pisania pracy naukowej: spis treści, przypisy, sposób przedstawiania przykładów z korpusu)

• Wybrane teorie i metody badań w językoznawstwie.

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących książek:

• Casadei, Federica (2004) Lessico e semantica. Roma, Carocci.

• Dardano, Maurizio (2005) Nuovo manualetto di linguistica italiana. Bologna, Zanichelli.

• Gaeta, Livio e Silvia Luraghi (2003) Introduzione alla linguistica cognitiva. Roma, Carocci.

• Graffi, Giorgio e Sergio Scalise (2013) Le lingue e il linguaggio: introduzione alla linguistica. Bologna, Il Mulino.

• Lepschy, Giulio (2002) La linguistica del Novecento. Bologna, Il Mulino.

• Lo Duca, M. Giuseppa (2013) Lingua italiana ed educazione linguistica. Roma, Carocci.

• Lombardi Vallauri, Edoardo (2004) “Per la redazione dei testi scientifici”, 19-41. In: Orletti, Franca (a cura di), Scrittura e i nuovi media, Roma, Carocci.

• Palermo, Massimo (2015) Linguistica italiana. Bologna, Il Mulino.

• Ponzio, Augusto (1997) Metodologia della formazione linguistica. Roma – Bari, Laterza.

• Simone, Raffaele (2013) Fondamenti di linguistica. McGraw Hill Education.

• Sobrero, A.A. e A. Miglietta (2006) Introduzione alla linguistica italiana. Roma – Bari, Editori Laterza.

• Turchetta, Barbara (2000) La ricerca di campo in linguistica: metodi e tecniche d’indagine. Roma, Carocci.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

• ocena ciągła

• test końcowy

Kryteria oceny:

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, uczestnictwo w dyskusjach

• Zaliczenie na ocenę: znajomość teorii i metod badawczych lingwistyki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.