Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekład prawniczy II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S17SL05 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Przekład prawniczy II
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kontynuacja przedmiotu - Przekład prawniczy 1.

Kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych - teksty prawne, prawnicze i ekonomiczne.

Pełny opis:

Kontynuacja przedmiotu Translatorium - Przekład prawniczy 1.

Przedmiot składa się z dwóch komponentów.

Podstawowym celem pierwszego z nich jest wyrabianie sprawności przekładu pisemnego w zakresie tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych. Studenci zapoznawani są z podstawową terminologią specjalistyczną powyższych dziedzin oraz z różnymi rodzajami tekstów specjalistycznych. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwiłyby im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Nacisk kładziony jest na:

- rozwój kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego, a szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów prawnych i prawniczych;

- doskonalenie znajomości języka ojczystego;

- ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

Zakres drugiego komponentu obejmuje wstęp do tłumaczenia konsekutywnego, analizę terminologiczną i stylistyczną tekstów oraz samodzielne próbki tłumaczenia ustnego.

Literatura:

Dokumenty i materiały własne prowadzącego zajęcia.

Dodatkowo:

A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010;

T. Skrodzka (red.), Raccolta di documenti italiani, Wydawnictwo Translegis, 2008

D. Kierzkowska (red.), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, Wydawnictwo Translegis, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- wynik testu końcowego (50%);

- prace domowe (25%);

- obecność, aktywność i praca na zajęciach (25%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.