Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki nauczania języka włoskiego jako obcego (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWJ03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Techniki nauczania języka włoskiego jako obcego (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie wiedzy z zakresu technik i strategii nauczania języka włoskiego jako obcego oraz nauka stosowania jej w praktyce, co niezbędne jest do przystąpienia do egzaminu DITALS 1, potwierdzającego kompetencje do nauczania języka włoskiego jako obcego.

Pełny opis:

Program ramowy obejmuje następujące zagadnienia i ich praktyczne wykorzystanie:

- podstawowa terminologia dotycząca podejść i metod glottodydaktycznych w nauczaniu języka włoskiego

- szczegółowy podział technik i strategii nauczania języka obcego, w szczególności języka włoskiego (ze względu na poszczególne kompetencje i sprawności językowe, na fazy jednostki lekcyjnej), umiejętność ich rozpoznawania oraz analizy

- analiza aktywności pod kątem poziomów językowych (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ), umiejętność ich rozpoznawania

- samodzielne (indywidualnie i w grupie) tworzenie aktywności przystosowanych do konkretnego profilu osoby uczącej się

- kontrola wyników nauczania, strategie i techniki ewaluacji wiedzy ucznia

- sposoby opracowania i przekazywania informacji zwrotnej; koncepcje feedback i feedforward

- analiza i umiejętność oceny przydatności podręczników do nauki języka włoskiego

- kryteria doboru materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych

- zastosowanie nowych technologii w dydaktyce języka włoskiego: przykłady narzędzi i ich praktyczne użycie.

Literatura:

Balboni P. E., Didattica dell’italiano a stranieri, Bonacci, Roma 1994.

Balboni P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET, Torino, 2012.

Balboni P. E., Tecniche didattiche per l’educazione linguistica. Italiano, lingue straniere, lingue classiche, UTET, Torino 1998.

Bitchener J. Ferris D. R., Written corrective feedback in second language acquisition and writing, Routledge, New York, 2012.

De Marco A., Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera, Carocci, Firenze, 2007.

Diadori P. (red.), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Milano 2015.

Hattie J., Visible learning for teacher: Maximizing impact on learning, Routledge/Taylor&Francis Group, New York, 2012.

Mehisto P., Marsh D., Frigols M. J., Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in bilingual and multilingual education, Macmillan, Oxford 2008.

Vedovelli M., Guida all'italiano per stranieri. Dal 'Quadro comune europeo per le lingue' alla ‘Sfida salutare’, Roma, Carocci, 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Kurs kończy się zaliczeniem pisemnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.