Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

La forma breve nella letteratura del '900

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWL04
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: La forma breve nella letteratura del '900
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas kursu omawiany będzie powròt oraz ewolucja kròtkiej formy prozatorskiej we Włoszech od połowy XX stulecia do współczesności.

Pełny opis:

Podczas kursu omawiany będzie powròt oraz ewolucja kròtkiej formy prozatorskiej we Włoszech od połowy XX stulecia do współczesności. Po zapoznaniu się z zarysem teoretycznym (od Benjamina do Guglielmiego) oraz z ogòlnymi tendencjami w rozwoju opowiadania jako formy literackiej, słuchacze zgłębią twórczość wybranych autorów (takich jak Italo Calvino, czy Gianni Celati) na tle literatury włoskiej danego okresu oraz będą prowadzić analizy krótkich tekstòw prozatorskich. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat panoramy literackiej dwudziestowiecznych i wspòłczesnych Włoch oraz przygotowanie Studenta do samodzielnych badań nad tekstami kultury.

Literatura:

1) I maestri del racconto italiano / a cura di Elio Pagliarani e Walter Pedulla, Milano, Rizzoli, 1964

2) Il racconto italiano del Novecento / a cura di Simona Costa, Milano, A. Mondadori scuola, 1997.

3) Il racconto del Novecento: da Pirandello a Tabucchi / a cura di Ilvano Caliaro, Milano, Einaudi scuola , 1998

4) Laura Talarico, "L'istante e il frammento : estetica del racconto nel primo Novecento", Milano, Albo Versorio, 2012

5) Racconti italiani del Novecento / a cura di Enzo Siciliano. Milano, A. Mondadori, 2001

(Szczegółowa bibliografia oraz lista omawianych autorów zostanie podana na początku kursu. Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.)

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U07- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

K_U12 - współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brysiak
Prowadzący grup: Anna Brysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)