Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramaturgia włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19PS02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dramaturgia włoska
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Proseminarium magisterskie poświęcone jest historii włoskiej dramaturgii od wieku XV po wiek XXI, a także zagadnieniom związanym z przekładem form dramatycznych oraz recepcji dramaturgii włoskiej w Polsce.

Pełny opis:

Zakres tematyczny proseminarium obejmuje historię włoskiej dramaturgii od wieku XV po wiek XXI, a także zagadnienia związane z przekładem form dramatycznych oraz recepcją dramaturgii włoskiej w Polsce.

Na zajęciach omówione zostaną wybrane aspekty (gatunek, motyw, postać, typ, stylistyka, kompozycja, prolog, etc.) z dziedziny dramatu włoskiego w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Głównym zadaniem będzie analiza utworów dramatycznych, wspomagana przez lekturę tekstów teoretycznych czy historycznoliterackich. Tematyka zajęć może być po części dostosowana do wybranych przez uczestników tematów prac magisterskich. Lista lektur oraz omawianych zagadnień zostanie przedstawiona na początku semestru.

Istotnym celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na temat wybranego zagadnienia z historii dramatu włoskiego (ale także przekładu tekstu włoskiego, recepcji tekstu lub autora w Polsce czy motywu teatru w literaturze włoskiej). Dlatego też w toku zajęć omówione zostaną podstawowe elementy warsztatu naukowego (metodologia, dobór i selekcja materiału, układ pracy) oraz zasady redagowania tekstów naukowych (przypisy, bibliografia, i in.). Przewidziane są także dyskusje na temat literatury teoretycznej oraz prezentacja własnego projektu naukowego (praca magisterska).

Część zajęć będzie prowadzona w ramach tutoriale, czyli pojedynczych indywidualnych spotkań dotyczących projektu realizowanego przez studenta (metoda zindywidualizowanego nauczania).

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Alonge R., Goldoni: dalla commedia dell'arte al dramma borghese, Milano 2004.

Alonge R., Perrelli F., Storia del teatro e dello spettacolo, Torino 2012.

Angelini F., Il teatro del Novecento: da Pirandello a Fo, Roma 2003.

Barsotti A., Eduardo, Fo e l'attore-autore del Novecento, Roma 2007.

Cambiaghi M., Teatro e metateatro in Italia tra barocco e novecento, CUEM, Milano 2008.

Ferrone S., La commedia dell’arte: attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVIII secolo), Einaudi, Torino 2014.

La ricezione della commedia dell'arte nell'Europa Centrale 1568-1769, Pisa 2010.

Miszalska J. [et al.], Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007.

Pavis P., Dizionario del teatro, a cura di P. Bosisio, Zanichelli, Bologna 2001.

Storia del teatro moderno e contemporaneo, t. I-III, a cura di R. Alonge, G. Davico Bonino, Torino 2000.

Taviani F, Schino M., Il segreto della commedia dell'arte: la memoria delle compagnie italiane del XVI, XVII, XVIII secolo , Firenze 2007.

Tessari R., Teatro italiano del Novecento: fenomenologie e strutture 1906-1976, Firenze 2003.

Trifone P., L'italiano a teatro: dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa 2000.

Vanossi L. [et al.], Lingua e strutture del teatro italiano del rinascimento, Padova 1970.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W05 - w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U02 - stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;

K_U03 - formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U08 - przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

K_U10 - posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć w trybie ciągłym. Pod uwagę brana jest:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności w semestrze),

- bieżące przygotowanie do zajęć (znajomość lektur i udział w dyskusji),

- opracowanie tematu pracy oraz podstawowej bibliografii (do zatwierdzenia w I semestrze),

- przygotowanie planu pracy magisterskiej (do zatwierdzenia w II semestrze)

- prezentacja projektu naukowego (temat, cel pracy, metoda, bibliografia),

- praca zaliczeniowa (I rozdział pracy magisterskiej), ukazująca poprawne opanowanie metodologii oraz zasad redagowania tekstu (przypisy, bibliografia).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)