Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja ustna w języku ojczystym i w języku obcym na przykładzie języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18KJ01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja ustna w języku ojczystym i w języku obcym na przykładzie języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przdmioty kierunkowe na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie kursu omawiane są cechy charakterystyczne komunikacji ustnej w różnych gatunkach mowy, z wykorzystaniem koncepcji analizy konwersacyjnej, etnometodologii, analizy dyskursu, pragmatyki, retoryki i metodyki nauczania języków obcych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zasobu pojęć teoretycznych i narzędzi metodologicznych, pozwalających zanalizować różne formy komunikacji ustnej oraz bardziej świadomie kształtować własne interakcje komunikacyjne. Po zdefiniowaniu komunikacji i przedstawieniu głównych kierunków badań nad komunikacją, zajęcia koncentrują się na komunikacji ustnej w formie rozmowy. Omówione są podstawowe jednostki analizy konwersacyjnej (organizacja interakcji, tury konwersacyjne, pary przyległe, sekwencyjność rozmowy) oraz możliwość ich zastosowania do porównywania konwencji kulturowych rozmów w języku włoskim, polskim i angielskim. W trakcie kursu uwzględniona jest także perspektywa glottodydaktyczna: możliwości wykorzystania koncepcji analizy konwersacyjnej w analizie podręczników oraz interakcji uczeń-nauczyciel, a także w projektowaniu sposobów efektywniejszego nauczania komunikacji ustnej. Dzięki uczestnictwu w zajęciach student może wzbogacić swoje umiejętności jako językoznawca i specjalista w zakresie nauczania języka włoskiego, wykorzystując je m.in. przy pisaniu pracy magisterskiej. Uczestnictwo w zajęciach może przynieść także korzyści praktyczne, a mianowicie zwiększenie świadomości kulturowo-językowej, użyteczne w rozmowach codziennych (świadome kształtowanie własnych interakcji), w trakcie uczenia się języka włoskiego (poprzez konfrontację rozmów autentycznych z dialogami z podręcznika oraz ze specyfiką komunikacji ustnej na lekcjach języka obcego) oraz w kontekstach aktywności zawodowej z wykorzystaniem języka włoskiego (świadomość struktur i konwencji rozmów nieformalnych i formalnych w różnych sytuacjach profesjonalnych).

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących opracowań:

• Balboni, Paolo E. (2017) Fare educazione linguistica. Attivita didattiche per italiano L1 e L2, lingue straniere e lingue classiche. Torino, UTET.

• Bazzanella, C. A [cura di] (2002) Sul dialogo. Contesti e forme di interazione verbale, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA.

• Boni, F. (2012) Sociologia della comunicazione interpersonale, Laterza, Roma-Bari.

• Bonomi, I.; Masini, A.; Morgana, S. [a cura di] (2003) La lingua italiana e i mass media, Roma, Carocci.

• Galatolo R. e Pallotti G. [a cura di] (1999) La conversazione. Un’introduzione allo studio dell’interazione verbale. Milano, Raffaello Cortina Editore

• Goffman, Erving (1987) Forme del parlare. Bologna, Il Mulino.

• Fele, G. (2007) L’analisi della conversazione, Bologna, Il Mulino.

• Mantovani, Giuseppe (2008) Analisi del discorso e contesto sociale. Bologna, Il Mulino.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- - uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

Metody i kryteria oceniania:

• kontrola obecności

• Uczestnictwo w dyskusjach i analizach przypadków (case studies)

Kryteria oceny:

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, uczestnictwo w dyskusjach

• Umiejętność zastosowania omawianych pojęć do analizy przypadków

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.