Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoska kultura popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z12F02 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Włoska kultura popularna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowane są zagadnienia dotyczące szeroko pojętej kultury popularnej we Włoszech: literatury, komiksu, prasy, telewizji, piosenki, kina, poparte refleksją na temat kultury masowej, przede wszystkim U. Eco.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z róznymi zjawiskami szeroko pojmowanej kultury popularnej, czy też masowej, potraktowanej w jej róznych aspektach, kulturowych, obyczajowych, socjologicznych. Omawiane są takie zjawiska, jak literatura popularna (kryminalna, "wagonowa"), gatunek komiksu, specyfika włoskiej telewizji, włoska piosenka popularna, prasa kolorowa, tzw. kino klasy "B". Poruszana jest też kwestia stereotypów związanych z obrazem danej kultury. Głównym materiałem do refleksji, poza tekstami źródłowymi, są rozważania Zygmunta Baumana, Antoniny Kłoskowskiej oraz Umberta Eco, od lat zajmującego się kulturą masową.

Nakład pracy studenta:

wykład=30 godz.

przygotowanie do zaliczenia=15 godz.

razem=ok. 45 godz.

Literatura:

1. Bauman o popkulturze, wypisy, koncepcja i wybór: Mateusz Halawa, Paulina Wróbel, Warszawa 2008

2. Eco U., Diariusz najmniejszy, Kraków 1995

3. Eco U., Podziemni bogowie, Warszawa 2007

4. Eco U., Superman w literaturze masowej, Warszawa 1996

5. Eco U., Apokaliptycy i dostosowani, Warszawa 2010

6. Kłoskowska Antonina, Kultura masowa, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

2. Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz wiedzę o historii Włoch.

3. Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch.

Umiejętności:

1. Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

2. Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kiero¬wania własną karierą zawodową

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

2. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata

3. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (2 dopuszczalne nieobecności nieusprawiedliwione), końcowy sprawdzian pisemny w postaci testu złożonego z ok. 15 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.