Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1N19WLW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie głównych kierunków badań literackich dwudziestego wieku i zapoznanie uczestników kursu z najistotniejszymi terminami teorii literatury. Przekazywane treści stanowią teoretyczną podstawę poznawania nie tylko szczegółowych problemów literaturoznawczych, lecz także szeroko rozumianych nauk filologicznych.

Pełny opis:

Wykład nakierowany jest na zaprezentowanie i usystematyzowanie najważniejszych kierunków badań literackich XX wieku. Cykl zajęć rozpoczyna przedstawienie i rozróżnienie podstawowych pojęć nauki o literaturze oraz pojęć synonimicznych, jej działów i celów. W dalszej części program zajęć obejmuje przegląd głównych koncepcji teoretycznoliterackich, między innymi: psychoanaliza, fenomenologia, formalizm, Bachtinowska dialogiczność, hermeneutyka, strukturalizm, semiotyka, poststrukturalizm, dekonstrukcja. Celem kursu jest przekazanie umiejętności umożliwiających wszechstronne analizowanie tekstów literackich, a przy tym stosowanie kluczowych pojęć w samodzielnych studiach nad literaturą.

Literatura:

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik i antologia, Kraków 2006.

Literatura – teoria – metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001 (zalecane wydanie z 2006 roku)

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998 (i wydania późniejsze)

J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Poznań 1998.

oraz inne opracowania lub teksty źródłowe wskazane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- zna i rozumie istotę oraz specyfikę badań literaturoznawczych (K_W03);

- zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane do opisu literatury oraz rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki (K_W03);

- ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w obszarze literatury oraz o kierunkach ich rozwoju (K_W03);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie literaturoznawstwa z wykorzystaniem odpowiednich źródeł, tj. słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp. (K_U04).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium / Test

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym obejmującym materiał omawiany na wykładach.

Dokładne informacje odnośnie do formy przeprowadzania zaliczenia w II terminie (podczas sesji poprawkowej semestru zimowego) zostaną przekazane na ostatnich zajęciach.

Za aktywny udział w zajęciach i znajomość tekstów wskazywanych z wyprzedzeniem można otrzymać dodatkowe punkty uwzględniane podczas wystawiania oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska, Patrycja Polanowska
Prowadzący grup: Aleksandra Pogońska-Baranowska, Patrycja Polanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Wykład - Kolokwium na oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska, Patrycja Polanowska
Prowadzący grup: Aleksandra Pogońska-Baranowska, Patrycja Polanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Wykład - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)