Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część I: Fonetyka i Fonologia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1SGOFC Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część I: Fonetyka i Fonologia - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami wymowy i pisowni włoskiej oraz z możliwościami zapisu tekstu mówionego za pomocą alfabetu fonetycznego.

Pełny opis:

Podczas zajęć student przyswaja zasady ortografii i ortoepii języka włoskiego. Zapoznany zostaje z systemem samogłoskowym i spółgłoskowym. Uczy się rozpoznawać dźwięki mowy na podstawie zachowania więzadeł głosowych. Ćwiczy właściwą wymowę poszczególnych dźwięków oraz ich zapis fonetyczny. Uczy się poprawnego podziału wyrazów na sylaby, akcentowania i intonacji.

Literatura:

Albano Leoni F., Maturi P., Manuale di fonetica, Carocci 2018.

Carboni G., Sorianello P., Manuale professionale di dizione e pronuncia, Hoepli 2011.

Costamagna L., Pronunciare l’italiano. Manuale di pronuncia italiana per stranieri, Guerra Edizioni 1996.

Gori G., Turolla M.L., Giocare con la fonetica, Alma Edizioni 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki badań z dziedziny fonetyki i fonologii.

Wskazuje kluczowe cechy fonetyczne współczesnego języka włoskiego.

Wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch.

UMIEJĘTNOŚCI

Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie fonetyki i fonologii języka włoskiego, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

- obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności, większa liczba nieobecności może zostać usprawiedliwiona tylko po okazaniu zwolnienia lekarskiego).

- aktywny udział w realizowanych podczas zajęć ćwiczeniach;

- zaliczenie bieżących dyktand oraz sprawdzianów cząstkowych, których wyniki składają się na ocenę końcową.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.