Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poesia dell '800

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z213HL02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poesia dell '800
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich studentów II roku italianistyki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Moduł przeznaczony jest dla studentów II roku. Swoim zakresem obejmuje twórczość najznamienitszych włoskich poetów XIX wieku, takich jak: U. Foscolo, A. Manzoni, G. Leopardi, G. Carducci i G. Pascoli.

Pełny opis:

Moduł, przeznaczony dla studentów II roku filologii włoskiej studiów I stopnia, poświęcony jest dorobkowi poetów włoskich od schyłku oświecenia do okresu symbolizmu. W programie kursu znajdują się analiza i szczegółowa interpretacja wybranych tekstów poetyckich (między innymi: Ugo Foscolo, A Luigia Pallavicini caduta da cavallo, Giacomo Leopardi, L'infinito, A Silvia, Giovanni Pascoli, Digitale purpurea, Giosue Carducci, Alla stazione in una mattina d'autunno) w kontekście wydarzeń polityczno-kulturalnych we Włoszech i w Europie.

Literatura:

1. www.bibliotecaitaliana.it

2. G. Ferroni, A. Cortellessa, I. Pantani, S. Tatti, "Storia e testi della letteratura italiana", Torino, Einaudi 2008 (tom VII i tom VIII)

3. G. Ferroni, "Storia della letteratura italiana. Dall'ottocento al novecento", Torino, Einaudi 1991 (lub późniejsze wydania)

4. H. Kralowa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, "Historia literatury włoskiej, tom 2: Od Arkadii po czasy współczesne", Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997 (lub późniejsze wydania)

5. G. Tellini, "Leopardi", Salerno Editrice, Roma 2001.

6. G. Nicoletti, "Foscolo", Salerno Editrice, Roma 2006.

7. G. Tellini, "Manzoni", Salerno Editrice, Roma 2007.

8. M. Pazzaglia, "Pascoli", Salerno Editrice, Roma 2002.

i inne teksty wskazane przez prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze językoznawcze i literaturoznawcze

- Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach; przygotowanie krótkich prezentacji oraz napisanie pracy na wybrany temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.