Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa: Składnia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20GOSC
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa: Składnia - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach, stanowiących swoiste uzupełnienie zajęć „Składnia – wykład”, studenci rozwiązywać będą praktyczne zadania z zakresu włoskiej składni. Program zajęć obejmuje włoskie zdanie pojedyncze (część I) i złożone (część II

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwiązywanie różnych form ćwiczeń odpowiadających zagadnieniom realizowanym przez studentów na prowadzonych równolegle zajęciach, pt. „Składnia – wykład”. W ramach modułu ćwiczeniowego przewidziane są następujące zagadnienia:

Część I:

-pojęcie zdania, zdanie minimalne i jego ekspansje;

-pojęcie syntagmy, typologie syntagm;

-grupa podmiotu i grupa orzeczenia;

-pojęcie podmiotu i orzeczenia, typologia podmiotu: gramatyczny, logiczny, domyślny, cząstkowy oraz orzeczeń: czasownikowe i imienne;

-ekspansje podmiotu i orzeczenia: przydawki przymiotne i rzeczowne oraz dopełnienia;

- rozbiór gramatyczny zdania prostego.

Część II:

- pojęcia zdania niezależnego;

- relacje składniowe: współrzędność, podrzędność, konstrukcje bezspójnikowe;

- zdanie nadrzędne i podrzędne;

- typologia zdań współrzędnych, spójniki współrzędne;

- typologia zdań podrzędnych, spójniki podrzędne;

- rozbiór logiczny zdania złożonego.

Literatura:

La nuova grammatica della lingua italiana, Maurizio Dardano, Pietro Trifone,

Gramatyka języka włoskiego, Stanisław Widłak,

Gramatyka języka włoskiego, Daniela Zawadzka,

Grammatica italiana di base, Pietro Trifone, Massimo Palermo,

Grammatica italiana per tutti, Elisabetta Perini.

Lingua comune. La grammatica e il testo, Luca Serianni et al.

Strona internetowa z ćwiczeniami:

https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli/#/esercizi

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W08 - podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka włoskiego , składnia.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie językoznawstwa

włoskiego z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych,

opracowań monograficznych, itp.);

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą:

- obecność studenta na zajęciach (max. 2 nieobecności nieusprawiedliwione na semestr),

- aktywność studenta na zajęciach,

- wyniki testów zaliczeniowych przeprowadzanych w trybie zdalnym.

Forma i kryteria zaliczenia mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Agnieszka Kwapiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)