Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Goldoni i Gozzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20HL04
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Goldoni i Gozzi
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest lekturze i interpretacji najważniejszych dzieł weneckiej literatury drugiej połowy XVIII na tle kultury europejskiej. Poprzez konfrontację literatury z muzyką, teatrem, sztukami plastycznymi oraz obyczajowością uwydatnia się światopogląd epoki.

Pełny opis:

Na zajęciach student pozna najistotniejsze zagadnienia z zakresu osiemnastowiecznej kultury weneckiej, dyskusje oraz przemiany ideowe. Opanowuje podstawy wiedzy teoretycznoliterackiej (analiza tekstów literackich), nauczy się korzystać z literatury przedmiotu. Samodzielna praca nad opracowaniem analizy wybranego dzieła, motywu, lub postaci umożliwi studentowi wykorzystanie umiejętności zdobytych na zajęciach, przyczyni się również do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym (czytanie tekstów źródłowych, artykułów naukowych, monografii, itp. oraz tworzenie własnej wypowiedzi pisemnej). Opanowanie warsztatu metodologicznego pomoże studentowi w napisaniu pracy licencjackiej w zakresie literatury i kultury włoskiej.

Literatura:

Podstawowa literatura przedmiotu:

Il teatro di Goldoni, a cura di Marzia Pieri, Il Mulino, Bologna 1993.

Carlo Gozzi, Le fiabe teatrali, Garzanti, Milano 2004.

Carlo Gozzi, Il ragionamento ingenuo, Costa&Nolan, Genova 1983.

Roberto Alonge, Goldoni: dalla commedia dell’arte al dramma borghese, Garzanti, Milano 2004.

Carlo Gozzi scrittore di teatro, red. C. Alberti, Bulzoni, Roma 1996

Parigi/Venezia: cultura, relazioni, influenze negli scambi intelettuali del settecento, a cura di Carlo Ossola, Leo S. Olschi Editore, Firenze 1998.

Brusatin Manlio, Venezia nel Settecento: stato, architettura, territorio, Einaudi, Torino 1980.

Roberta Turchi, La commedia italiana del Settecento, Sansoni, Firenze 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W02 - podstawowe metody analizy dzieł dramatycznych drugiej połowy XVIII wieku;

K_W09 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 - czytać ze zrozumieniem XVIII-wieczne teksty dramatyczne w języku włoskim oraz opracowania naukowe na ten temat w języku włoskim;

K_U02 - przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia związane z XVIII-wiecznym dramatem w języku włoskim;

K_U03 - rozpoznawać różne rodzaje XVIII-wiecznych tekstów dramatycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę na temat XVIII-wiecznego dramatu i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U06 - napisać oraz zredagować pracę pisemną semestralną w języku włoskim z zakresu XVIII-wiecznego dramatu z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (powyżej dwóch nieobecności konieczność zaliczenia lektury na dyżurze)

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność; 3 testy na platformie Kampus 2; 3 krótkie prace pisemne ok. 300 słów - streszczenie, parafraza tekstu, opis postaci lub motywu, itp.)

- praca semestralna w języku włoskim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)