Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20PNJW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cykl zajęć rozwijających struktury języka włoskiego na poziomie czterech podstawowych umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na gramatykę, leksykę oraz pragmatykę od poziomu B1 do poziomu B2. Przeznaczony jest dla studentów, których umiejętność posługiwania się językiem włoskim odpowiada poziomowi B1.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu B2. Podczas zajęć student pracuje także nad sprawnością mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form, w tym opowiadań w czasie przeszłym passato remoto oraz listów formalnych.

Pełny opis:

Główne zagadnienia gramatyczne:

-stopniowanie przymiotników,

-zaimki względne – pronomi relativi,

-czas przeszły – passato remoto i trapassato remoto,

-tryb łączący – congiuntivo presente i passato,

-tryb łączący – congiuntivo imperfetto i trapassato,

-tryb warunkowy – periodo ipotetico,

-strona bierna – forma passiva,

-formy bezosobowe – forma impersonale,

-równoważniki zdań – modi impliciti.

Główne zagadnienia leksykalne:

-szkolnictwo,

-rynek pracy,

-nowe technologie, Internet,

-ochrona środowiska, klimat, ukształtowanie terenu,

-medycyna, ochrona zdrowia i dobrej kondycji, psychologia,

-sport,

-moda i kosmetyki,

-problemy współczesnego świata (współczesna rodzina, rola kobiet w społeczeństwie, emigracja, problemy młodzieży),

-religie,

-przestępczość,

-kultura.

Funkcje językowe i komunikacyjne:

-formułowanie definicji, parafrazowanie, wyjaśnianie,

-korygowanie wypowiedzi, poprawianie się,

-składanie zażaleń i reklamacji,

-wyrażanie aprobaty i jej braku, podziwu, niezadowolenia, rozczarowania, obojętności,

-relacjonowanie wydarzeń w czasie przeszłym, wyrażanie relacji i sprawozdań (w mowie i piśmie),

-zabieranie głosu w dyskusji, przedstawianie opinii, argumentowanie,

-formalne prośby, nakazy, ostrzeżenia,

-przedstawianie stanów, faktów, rzeczy,

-przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji,

-aktywne wykorzystywanie słownictwa z zakresu omawianych bloków tematycznych we wszystkich kompetencjach językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie).

Literatura:

M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, Nuovo Contatto B2. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher Editore 2017.

A. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo, Nuovo magari B2. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Edizioni 2013 (fragmenty)

E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010.

G. Aprile, Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni 2008.

oraz inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

K_W05 w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi;

K_W06 najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego;.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (w jednym semestrze dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione; aby uzyskać zaliczenie, student musi być obecny na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie). Na ocenę końcową składają się: aktywność podczas zajęć, prace domowe oraz oceny z testów (student musi uzyskać zaliczenie ze wszystkich testów) i kartkówek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Polanowska
Prowadzący grup: Lilia Formaggio, Antonina Jasnorzewska, Agnieszka Kwapiszewska, Patrycja Polanowska, Tomasz Skocki, Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze zimowym zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej w sposób łączony (synchroniczny i asynchroniczny, z przewagą spotkań w czasie rzeczywistym). Forma zajęć w semestrze letnim może ulec zmianie, w zależności od sytuacji związanej z COVID-19.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Polanowska
Prowadzący grup: Lilia Formaggio, Beata Newecka-Ernst, Justyna Orzeł, Patrycja Polanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.